ਭੋਜਨ     
Food

-

appetite +

ਭੁੱਖ

-

appetizer +

ਭੁੱਖਵਰਧਕ

-

bacon +

ਬੇਕਨ

-

birthday cake +

ਜਨਮਦਿਨ ਕੇਕ

-

biscuit +

ਬਿਸਕੁਟ

-

bratwurst +

ਬ੍ਰੈਟਵਰਸਟ

-

bread +

ਬ੍ਰੈਡ

-

breakfast +

ਨਾਸ਼ਤਾ

-

bun +

ਬਨ

-

butter +

ਮੱਖਣ

-

cafeteria +

ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ

-

cake +

ਕੇਕ

-

candy +

ਕੈਂਡੀ

-

cashew nut +

ਕਾਜੂ

-

cheese +

ਪਨੀਰ

-

chewing gum +

ਚਿਊਇੰਗ ਗਮ

-

chicken +

ਚਿਕਨ

-

chocolate +

ਚਾਕਲੇਟ

-

coconut +

ਨਾਰੀਅਲ

-

coffee beans +

ਕਾਫੀ ਬੀਨਜ਼

-

cream +

ਕ੍ਰੀਮ

-

cumin +

ਜੀਰਾ

-

dessert +

ਮਠਿਆਈ

-

dessert +

ਮਠਿਆਈ

-

dinner +

ਡਿਨਰ

-

dish +

ਡਿਸ਼

-

dough +

ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਆਟਾ

-

egg +

ਆਂਡਾ

-

flour +

ਆਟਾ

-

French fries +

ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼

-

fried egg +

ਤਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ

-

hazelnut +

ਹੇਜ਼ਲਨੱਟ

-

ice cream +

ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ

-

ketchup +

ਚਟਨੀ

-

lasagna +

ਲਾਸਾਗਨਾ

-

licorice +

ਲਾਈਕੋਰਾਈਸ

-

lunch +

ਲੰਚ

-

macaroni +

ਮੈਕਰੋਨੀ

-

mashed potatoes +

ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ

-

meat +

ਮੀਟ

-

mushroom +

ਖੁੰਬ

-

noodle +

ਨੂਡਲ

-

oatmeal +

ਓਟਮੀਲ

-

paella +

ਪਾਇਲਾ

-

pancake +

ਪੈਨਕੇਕ

-

peanut +

ਮੂੰਗਫਲੀ

-

pepper +

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ

-

pepper shaker +

ਪੈਪਰ ਸ਼ੇਕਰ

-

peppermill +

ਪੈਪਰਮਿੱਲ

-

pickle +

ਅਚਾਰ

-

pie +

ਪਾਈ

-

pizza +

ਪਿੱਜ਼ਾ

-

popcorn +

ਪਾਪਕਾਰਨ

-

potato +

ਆਲੂ

-

potato chips +

ਆਲੂ ਚਿਪਸ

-

praline +

ਪ੍ਰਾਲਾਈਨ

-

pretzel sticks +

ਪ੍ਰੈਟਜ਼ਲ ਸਟਿਕਸ

-

raisin +

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼

-

rice +

ਚੌਲ

-

roast pork +

ਰੋਸਟ ਪੋਰਕ

-

salad +

ਸਲਾਦ

-

salami +

ਸਲਾਮੀ

-

salmon +

ਸੈਲਮਨ

-

salt shaker +

ਸਾਲਟ ਸ਼ੇਕਰ

-

sandwich +

ਸੈਂਡਵਿੱਚ

-

sauce +

ਚਟਨੀ

-

sausage +

ਸਾਸੇਜ

-

sesame +

ਤਿਲ

-

soup +

ਸੂਪ

-

spaghetti +

ਸਪੈਗੇਟੀ

-

spice +

ਮਸਾਲਾ

-

steak +

ਸਟੀਕ

-

strawberry tart +

ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਟਾਰਟ

-

sugar +

ਚੀਨੀ

-

sundae +

ਫਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼

-

sunflower seeds +

ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ

-

sushi +

ਸੂਸ਼ੀ

-

tart +

ਟਾਰਟ

-

toast +