ਸਬਜੀਆਂ     
Vegetables

-

Brussels sprout +

ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-

artichoke +

ਆਰਟੀਚੋਕ

-

asparagus +

ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-

avocado +

ਐਵੋਕੈਡੋ

-

beans +

ਬੀਨਜ਼

-

bell pepper +

ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-

broccoli +

ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-

cabbage +

ਗੋਭੀ

-

cabbage turnip +

ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-

carrot +

ਗਾਜਰ

-

cauliflower +

ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-

celery +

ਜਵੈਣ

-

chicory +

ਚਿਕਰੀ

-

chili +

ਮਿਰਚ

-

corn +

ਮਕਈ

-

cucumber +

ਖੀਰਾ

-

eggplant +

ਬੈਂਗਣ

-

fennel +

ਸੌਂਫ਼

-

garlic +

ਲਸਣ

-

green cabbage +

ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-

kale +

ਗੋਭੀ

-

leek +

ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-

lettuce +

ਲੈਟਸ

-

okra +

ਭਿੰਡੀ

-

olive +

ਜੈਤੂਨ

-

onion +

ਪਿਆਜ਼

-

parsley +

ਜਵੈਣ

-

pea +

ਮਟਰ

-

pumpkin +

ਕੱਦੂ

-

pumpkin seeds +

ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-

radish +

ਮੂਲੀ

-

red cabbage +

ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-

red pepper +

ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-

spinach +

ਪਾਲਕ

-

sweet potato +

ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-

tomato +

ਟਮਾਟਰ

-

vegetables +

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-

zucchini +

ਤੋਰੀ

-
Brussels sprout
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-
artichoke
ਆਰਟੀਚੋਕ

-
asparagus
ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-
avocado
ਐਵੋਕੈਡੋ

-
beans
ਬੀਨਜ਼

-
bell pepper
ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-
broccoli
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-
cabbage
ਗੋਭੀ

-
cabbage turnip
ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-
carrot
ਗਾਜਰ

-
cauliflower
ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-
celery
ਜਵੈਣ

-
chicory
ਚਿਕਰੀ

-
chili
ਮਿਰਚ

-
corn
ਮਕਈ

-
cucumber
ਖੀਰਾ

-
eggplant
ਬੈਂਗਣ

-
fennel
ਸੌਂਫ਼

-
garlic
ਲਸਣ

-
green cabbage
ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-
kale
ਗੋਭੀ

-
leek
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-
lettuce
ਲੈਟਸ

-
okra
ਭਿੰਡੀ

-
olive
ਜੈਤੂਨ

-
onion
ਪਿਆਜ਼

-
parsley
ਜਵੈਣ

-
pea
ਮਟਰ

-
pumpkin
ਕੱਦੂ

-
pumpkin seeds
ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-
radish
ਮੂਲੀ

-
red cabbage
ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-
red pepper
ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-
spinach
ਪਾਲਕ

-
sweet potato
ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-
tomato
ਟਮਾਟਰ

-
vegetables
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-
zucchini
ਤੋਰੀ