ਸਮੱਗਰੀ     
Materials

-

brass

ਪਿੱਤਲ

-

cement

ਸੀਮੈਂਟ

-

ceramic

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

cloth

ਕੱਪੜਾ

-

cloth

ਕੱਪੜਾ

-

cotton

ਕਾਟਨ

-

crystal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

dirt

ਧੂੜ

-

glue

ਗੂੰਦ

-

leather

ਚਮੜਾ

-

metal

ਧਾਤ

-

oil

ਤੇਲ

-

powder

ਪਾਊਡਰ

-

salt

ਨਮਕ

-

sand

ਰੇਤ

-

scrap

ਕਬਾੜ

-

silver

ਚਾਂਦੀ

-

stone

ਪੱਥਰ

-

straw

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

wood

ਲੱਕੜ

-

wool

ਉੱਨ

-
brass
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
ceramic
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
cloth
ਕੱਪੜਾ

-
cloth
ਕੱਪੜਾ

-
cotton
ਕਾਟਨ

-
crystal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
dirt
ਧੂੜ

-
glue
ਗੂੰਦ

-
leather
ਚਮੜਾ

-
metal
ਧਾਤ

-
oil
ਤੇਲ

-
powder
ਪਾਊਡਰ

-
salt
ਨਮਕ

-
sand
ਰੇਤ

-
scrap
ਕਬਾੜ

-
silver
ਚਾਂਦੀ

-
stone
ਪੱਥਰ

-
straw
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
wood
ਲੱਕੜ

-
wool
ਉੱਨ