ਸਿਹਤ     
Health

-

ambulance +

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

bandage +

ਪੱਟੀ

-

birth +

ਜਨਮ

-

blood pressure +

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

body care +

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

cold +

ਠੰਡ

-

cream +

ਕ੍ਰੀਮ

-

crutch +

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

examination +

ਜਾਂਚ

-

exhaustion +

ਥਕਾਵਟ

-

face mask +

ਮੁਖੌਟਾ

-

first-aid box +

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

healing +

ਇਲਾਜ

-

health +

ਸਿਹਤ

-

hearing aid +

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

hospital +

ਹਸਪਤਾਲ

-

injection +

ਟੀਕਾ

-

injury +

ਸੱਟ

-

makeup +

ਮੇਕਅੱਪ

-

massage +

ਮਾਲਸ਼

-

medicine +

ਦਵਾਈ

-

medicine +

ਦਵਾਈ

-

mortar +

ਗਾਰਾ

-

mouth guard +

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

nail clipper +

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

obesity +

ਮੋਟਾਪਾ

-

operation +

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

pain +

ਦਰਦ

-

perfume +

ਇੱਤਰ

-

pill +

ਦਵਾਈ

-

pregnancy +

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

razor +

ਰੇਜ਼ਰ

-

shave +

ਸ਼ੇਵ

-

shaving brush +

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

sleep +

ਨੀਂਦ

-

smoker +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

smoking ban +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

sunscreen +

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

swab +

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

toothbrush +

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

toothpaste +

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

toothpick +

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

victim +

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

weighing scale +

ਤੱਕੜੀ

-

wheelchair +

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
ambulance
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
bandage
ਪੱਟੀ

-
birth
ਜਨਮ

-
blood pressure
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
body care
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
cold
ਠੰਡ

-
cream
ਕ੍ਰੀਮ

-
crutch
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
examination
ਜਾਂਚ

-
exhaustion
ਥਕਾਵਟ

-
face mask
ਮੁਖੌਟਾ

-
first-aid box
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
healing
ਇਲਾਜ

-
health
ਸਿਹਤ

-
hearing aid
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
hospital
ਹਸਪਤਾਲ

-
injection
ਟੀਕਾ

-
injury
ਸੱਟ

-
makeup
ਮੇਕਅੱਪ

-
massage
ਮਾਲਸ਼

-
medicine
ਦਵਾਈ

-
medicine
ਦਵਾਈ

-
mortar
ਗਾਰਾ

-
mouth guard
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
nail clipper
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
obesity
ਮੋਟਾਪਾ

-
operation
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
pain
ਦਰਦ

-
perfume
ਇੱਤਰ

-
pill
ਦਵਾਈ

-
pregnancy
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
razor
ਰੇਜ਼ਰ

-
shave
ਸ਼ੇਵ

-
shaving brush
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
sleep
ਨੀਂਦ

-
smoker
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
smoking ban
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
sunscreen
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
swab
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
toothbrush
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
toothpaste
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
toothpick
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
victim
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
weighing scale
ਤੱਕੜੀ

-
wheelchair
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ