ਕਾਰ     
Car

-

air filter +

ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-

breakdown +

ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-

camper +

ਕੈਂਪਰ

-

car battery +

ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-

child seat +

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-

damage +

ਨੁਕਸਾਨ

-

diesel +

ਡੀਜ਼ਲ

-

exhaust pipe +

ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-

flat tire +

ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-

gas station +

ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-

headlight +

ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-

hood +

ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-

jack +

ਜੈਕ

-

jerry can +

ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-

junkyard +

ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-

rear +

ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-

rear light +

ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-

rear view mirror +

ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-

ride +

ਸਵਾਰੀ

-

rim +

ਰਿਮ

-

spark plug +

ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-

tachometer +

ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-

ticket +

ਟਿਕਟ

-

tire +

ਟਾਇਰ

-

towing service +

ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-

vintage car +

ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-

wheel +

ਪਹੀਆ

-
air filter
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-
breakdown
ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-
camper
ਕੈਂਪਰ

-
car battery
ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-
child seat
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-
damage
ਨੁਕਸਾਨ

-
diesel
ਡੀਜ਼ਲ

-
exhaust pipe
ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-
flat tire
ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-
gas station
ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
headlight
ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-
hood
ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-
jack
ਜੈਕ

-
jerry can
ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-
junkyard
ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-
rear
ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-
rear light
ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-
rear view mirror
ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-
ride
ਸਵਾਰੀ

-
rim
ਰਿਮ

-
spark plug
ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-
tachometer
ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-
ticket
ਟਿਕਟ

-
tire
ਟਾਇਰ

-
towing service
ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-
vintage car
ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-
wheel
ਪਹੀਆ