ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Big animals

-

alligator +

ਘੜਿਆਲ

-

antlers +

ਸਿੰਗ

-

baboon +

ਲੰਗੂਰ

-

bear +

ਭਾਲੂ

-

buffalo +

ਮੱਝ

-

camel +

ਊਠ

-

cheetah +

ਚੀਤਾ

-

cow +

ਗਾਂ

-

crocodile +

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinosaur +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

donkey +

ਗਧਾ

-

dragon +

ਅਜਗਰ

-

elephant +

ਹਾਥੀ

-

giraffe +

ਜਿਰਾਫ਼

-

gorilla +

ਗੁਰੀਲਾ

-

hippo +

ਗੈਂਡਾ

-

horse +

ਘੋੜਾ

-

kangaroo +

ਕੰਗਾਰੂ

-

leopard +

ਚੀਤਾ

-

lion +

ਸ਼ੇਰ

-

llama +

ਲਾਮਾ

-

lynx +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

monster +

ਰਾਖਸ਼

-

moose +

ਹਿਰਨ

-

ostrich +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda +

ਪਾਂਡਾ

-

pig +

ਸੂਰ

-

polar bear +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puma +

ਲੂਮੜੀ

-

rhino +

ਰਾਈਨੋ

-

stag +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

tiger +

ਬਾਘ

-

walrus +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

wild horse +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
alligator
ਘੜਿਆਲ

-
antlers
ਸਿੰਗ

-
baboon
ਲੰਗੂਰ

-
bear
ਭਾਲੂ

-
buffalo
ਮੱਝ

-
camel
ਊਠ

-
cheetah
ਚੀਤਾ

-
cow
ਗਾਂ

-
crocodile
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinosaur
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
donkey
ਗਧਾ

-
dragon
ਅਜਗਰ

-
elephant
ਹਾਥੀ

-
giraffe
ਜਿਰਾਫ਼

-
gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
hippo
ਗੈਂਡਾ

-
horse
ਘੋੜਾ

-
kangaroo
ਕੰਗਾਰੂ

-
leopard
ਚੀਤਾ

-
lion
ਸ਼ੇਰ

-
llama
ਲਾਮਾ

-
lynx
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
monster
ਰਾਖਸ਼

-
moose
ਹਿਰਨ

-
ostrich
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
pig
ਸੂਰ

-
polar bear
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puma
ਲੂਮੜੀ

-
rhino
ਰਾਈਨੋ

-
stag
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
tiger
ਬਾਘ

-
walrus
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
wild horse
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ