ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ     
Small animals

-

ant +

ਕੀੜੀ

-

beetle +

ਭ੍ਰੰਗ

-

bird +

ਪੰਛੀ

-

birdcage +

ਪਿੰਜਰਾ

-

birdhouse +

ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-

bumblebee +

ਭੌਰਾ

-

butterfly +

ਤਿਤਲੀ

-

caterpillar +

ਸੁੰਡੀ

-

centipede +

ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-

crab +

ਕੇਕੜਾ

-

fly +

ਮੱਖੀ

-

frog +

ਡੱਡੂ

-

goldfish +

ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-

grasshopper +

ਟਿੱਡਾ

-

guinea pig +

ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-

hamster +

ਹੈਮਸਟਰ

-

hedgehog +

ਹਾਥੀ

-

hummingbird +

ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-

iguana +

ਛਿਪਕਲੀ

-

insect +

ਕੀਟ

-

jellyfish +

ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-

kitten +

ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-

ladybug +

ਝੀਂਗਰ

-

lizard +

ਛਿਪਕਲੀ

-

louse +

ਜੂੰ

-

marmot +

ਗਲਹਿਰੀ

-

mosquito +

ਮਛੱਰ

-

mouse +

ਚੂਹਾ

-

oyster +

ਸੀਪ

-

scorpion +

ਬਿੱਛੂ

-

seahorse +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

shell +

ਖੋਲ

-

shrimp +

ਝੀਂਗਾ

-

spider +

ਮਕੜੀ

-

spider web +

ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-

starfish +

ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-

wasp +

ਭੂੰਡ

-
ant
ਕੀੜੀ

-
beetle
ਭ੍ਰੰਗ

-
bird
ਪੰਛੀ

-
birdcage
ਪਿੰਜਰਾ

-
birdhouse
ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-
bumblebee
ਭੌਰਾ

-
butterfly
ਤਿਤਲੀ

-
caterpillar
ਸੁੰਡੀ

-
centipede
ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-
crab
ਕੇਕੜਾ

-
fly
ਮੱਖੀ

-
frog
ਡੱਡੂ

-
goldfish
ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-
grasshopper
ਟਿੱਡਾ

-
guinea pig
ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-
hamster
ਹੈਮਸਟਰ

-
hedgehog
ਹਾਥੀ

-
hummingbird
ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-
iguana
ਛਿਪਕਲੀ

-
insect
ਕੀਟ

-
jellyfish
ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-
kitten
ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-
ladybug
ਝੀਂਗਰ

-
lizard
ਛਿਪਕਲੀ

-
louse
ਜੂੰ

-
marmot
ਗਲਹਿਰੀ

-
mosquito
ਮਛੱਰ

-
mouse
ਚੂਹਾ

-
oyster
ਸੀਪ

-
scorpion
ਬਿੱਛੂ

-
seahorse
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
shell
ਖੋਲ

-
shrimp
ਝੀਂਗਾ

-
spider
ਮਕੜੀ

-
spider web
ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-
starfish
ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-
wasp
ਭੂੰਡ