ਕੁਦਰਤ     
Nature

-

arc +

ਗੋਲਾਈ

-

stable +

ਖੇਤ

-

bay +

ਖਾੜੀ

-

beach +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

bubble +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

cave +

ਗੁਫਾ

-

farm +

ਖੇਤ

-

fire +

ਅੱਗ

-

footprint +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

globe +

ਗਲੋਬ

-

harvest +

ਫਸਲ

-

hay bales +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

lake +

ਝੀਲ

-

leaf +

ਪੱਤਾ

-

mountain +

ਪਹਾੜ

-

ocean +

ਸਾਗਰ

-

panorama +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

rock +

ਚੱਟਾਨ

-

spring +

ਝਰਨਾ

-

swamp +

ਦਲਦਲ

-

tree +

ਦਰੱਖਤ

-

tree trunk +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

valley +

ਘਾਟੀ

-

view +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

water jet +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

waterfall +

ਝਰਨਾ

-

wave +

ਲਹਿਰ

-
arc
ਗੋਲਾਈ

-
stable
ਖੇਤ

-
bay
ਖਾੜੀ

-
beach
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
bubble
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
cave
ਗੁਫਾ

-
farm
ਖੇਤ

-
fire
ਅੱਗ

-
footprint
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
globe
ਗਲੋਬ

-
harvest
ਫਸਲ

-
hay bales
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
lake
ਝੀਲ

-
leaf
ਪੱਤਾ

-
mountain
ਪਹਾੜ

-
ocean
ਸਾਗਰ

-
panorama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
rock
ਚੱਟਾਨ

-
spring
ਝਰਨਾ

-
swamp
ਦਲਦਲ

-
tree
ਦਰੱਖਤ

-
tree trunk
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
valley
ਘਾਟੀ

-
view
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
water jet
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
waterfall
ਝਰਨਾ

-
wave
ਲਹਿਰ