ਪੌਦੇ     
Plants

-

bamboo +

ਬਾਂਸ

-

blossom +

ਖਿੜਾਉ

-

bouquet of flowers +

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

branch +

ਟਾਹਣੀ

-

bud +

ਕਲੀ

-

cactus +

ਥੋਹਰ

-

clover +

ਘਾਹ

-

cone +

ਕੋਨ

-

cornflower +

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

crocus +

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

daffodil +

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

daisy +

ਡੇਜ਼ੀ

-

dandelion +

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

flower +

ਫੁੱਲ

-

foliage +

ਪੱਤੇ

-

grain +

ਅਨਾਜ

-

grass +

ਘਾਹ

-

growth +

ਵਿਕਾਸ

-

hyacinth +

ਫੁੱਲ

-

lawn +

ਬਗੀਚਾ

-

lily +

ਲਿੱਲੀ

-

linseed +

ਅਲਸੀ

-

mushroom +

ਖੁੰਬ

-

olive tree +

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

palm tree +

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

pansy +

ਪੈਂਸੀ

-

peach tree +

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

plant +

ਪੌਦਾ

-

poppy +

ਖਸਖਸ

-

root +

ਜੜ੍ਹ

-

rose +

ਗੁਲਾਬ

-

seed +

ਬੀਜ

-

snowdrop +

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

sunflower +

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

thorn +

ਕਾਂਟਾ

-

trunk +

ਤਣਾ

-

tulip +

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

water lily +

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

wheat +

ਆਟਾ

-
bamboo
ਬਾਂਸ

-
blossom
ਖਿੜਾਉ

-
bouquet of flowers
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
branch
ਟਾਹਣੀ

-
bud
ਕਲੀ

-
cactus
ਥੋਹਰ

-
clover
ਘਾਹ

-
cone
ਕੋਨ

-
cornflower
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
crocus
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
daffodil
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
daisy
ਡੇਜ਼ੀ

-
dandelion
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-
flower
ਫੁੱਲ

-
foliage
ਪੱਤੇ

-
grain
ਅਨਾਜ

-
grass
ਘਾਹ

-
growth
ਵਿਕਾਸ

-
hyacinth
ਫੁੱਲ

-
lawn
ਬਗੀਚਾ

-
lily
ਲਿੱਲੀ

-
linseed
ਅਲਸੀ

-
mushroom
ਖੁੰਬ

-
olive tree
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
palm tree
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
pansy
ਪੈਂਸੀ

-
peach tree
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
plant
ਪੌਦਾ

-
poppy
ਖਸਖਸ

-
root
ਜੜ੍ਹ

-
rose
ਗੁਲਾਬ

-
seed
ਬੀਜ

-
snowdrop
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
sunflower
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
thorn
ਕਾਂਟਾ

-
trunk
ਤਣਾ

-
tulip
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
water lily
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
wheat
ਆਟਾ