ਖਰੀਦਾਰੀ     
Shopping

-

bakery +

ਬੇਕਰੀ

-

bar code +

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

bookshop +

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

café +

ਕੈਫੇ

-

drugstore +

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

dry cleaner +

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

flower shop +

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

gift +

ਉਪਹਾਰ

-

market +

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

market hall +

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

newspaper stand +

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

pharmacy +

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

post office +

ਡਾਕਘਰ

-

pottery +

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

sale +

ਵਿਕਰੀ

-

shop +

ਦੁਕਾਨ

-

shopping +

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

shopping bag +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

shopping basket +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

shopping cart +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

shopping tour +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
bakery
ਬੇਕਰੀ

-
bar code
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
bookshop
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
café
ਕੈਫੇ

-
drugstore
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
dry cleaner
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
flower shop
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
gift
ਉਪਹਾਰ

-
market
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
market hall
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
newspaper stand
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
pharmacy
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
post office
ਡਾਕਘਰ

-
pottery
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
sale
ਵਿਕਰੀ

-
shop
ਦੁਕਾਨ

-
shopping
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
shopping bag
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
shopping basket
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
shopping cart
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
shopping tour
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ