ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Big animals

-

alligator

ਘੜਿਆਲ

-

antlers

ਸਿੰਗ

-

baboon

ਲੰਗੂਰ

-

bear

ਭਾਲੂ

-

buffalo

ਮੱਝ

-

camel

ਊਠ

-

cheetah

ਚੀਤਾ

-

cow

ਗਾਂ

-

crocodile

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinosaur

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

donkey

ਗਧਾ

-

dragon

ਅਜਗਰ

-

elephant

ਹਾਥੀ

-

giraffe

ਜਿਰਾਫ਼

-

gorilla

ਗੁਰੀਲਾ

-

hippo

ਗੈਂਡਾ

-

horse

ਘੋੜਾ

-

kangaroo

ਕੰਗਾਰੂ

-

leopard

ਚੀਤਾ

-

lion

ਸ਼ੇਰ

-

llama

ਲਾਮਾ

-

lynx

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

monster

ਰਾਖਸ਼

-

moose

ਹਿਰਨ

-

ostrich

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda

ਪਾਂਡਾ

-

pig

ਸੂਰ

-

polar bear

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puma

ਲੂਮੜੀ

-

rhino

ਰਾਈਨੋ

-

stag

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

tiger

ਬਾਘ

-

walrus

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

wild horse

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebra

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
alligator
ਘੜਿਆਲ

-
antlers
ਸਿੰਗ

-
baboon
ਲੰਗੂਰ

-
bear
ਭਾਲੂ

-
buffalo
ਮੱਝ

-
camel
ਊਠ

-
cheetah
ਚੀਤਾ

-
cow
ਗਾਂ

-
crocodile
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinosaur
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
donkey
ਗਧਾ

-
dragon
ਅਜਗਰ

-
elephant
ਹਾਥੀ

-
giraffe
ਜਿਰਾਫ਼

-
gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
hippo
ਗੈਂਡਾ

-
horse
ਘੋੜਾ

-
kangaroo
ਕੰਗਾਰੂ

-
leopard
ਚੀਤਾ

-
lion
ਸ਼ੇਰ

-
llama
ਲਾਮਾ

-
lynx
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
monster
ਰਾਖਸ਼

-
moose
ਹਿਰਨ

-
ostrich
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
pig
ਸੂਰ

-
polar bear
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puma
ਲੂਮੜੀ

-
rhino
ਰਾਈਨੋ

-
stag
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
tiger
ਬਾਘ

-
walrus
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
wild horse
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ