ਫਰਨੀਚਰ     
Mebloj

-

la fotelo

ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-

la lito

ਬਿਸਤਰਾ

-

la litaĵo

ਬਿਸਤਰਾ

-

la librobretaro

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ

-

la tapiŝo

ਕਾਲੀਨ

-

la seĝo

ਕੁਰਸੀ

-

la komodo

ਦਰਾਜ਼ਦਾਰ ਅਲਮਾਰੀ

-

la lulilo

ਪੰਘੂੜਾ

-

la ŝranko

ਅਲਮਾਰੀ

-

la kurteno

ਪਰਦਾ

-

la vualkurteno

ਪਰਦਾ

-

la skribotablo

ਡੈਸਕ

-

la ventumilo

ਪੱਖਾ

-

la mato

ਚਟਾਈ

-

la ludkradejo

ਪੰਘੂੜਾ

-

la balancoseĝo

ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ

-

la monŝranko

ਤਜੋਰੀ

-

la sidloko

ਸੀਟ

-

la breto

ਸ਼ੈਲਫ

-

la litotableto

ਸਈਡ ਟੇਬਲ

-

la sofo

ਸੋਫਾ

-

la tabureto

ਸਟੂਲ

-

la tablo

ਟੇਬਲ

-

la tablo-lampo

ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ

-

la papera rubujo

ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ

-
la fotelo
ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-
la lito
ਬਿਸਤਰਾ

-
la litaĵo
ਬਿਸਤਰਾ

-
la librobretaro
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ

-
la tapiŝo
ਕਾਲੀਨ

-
la seĝo
ਕੁਰਸੀ

-
la komodo
ਦਰਾਜ਼ਦਾਰ ਅਲਮਾਰੀ

-
la lulilo
ਪੰਘੂੜਾ

-
la ŝranko
ਅਲਮਾਰੀ

-
la kurteno
ਪਰਦਾ

-
la vualkurteno
ਪਰਦਾ

-
la skribotablo
ਡੈਸਕ

-
la ventumilo
ਪੱਖਾ

-
la mato
ਚਟਾਈ

-
la ludkradejo
ਪੰਘੂੜਾ

-
la balancoseĝo
ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ

-
la monŝranko
ਤਜੋਰੀ

-
la sidloko
ਸੀਟ

-
la breto
ਸ਼ੈਲਫ

-
la litotableto
ਸਈਡ ਟੇਬਲ

-
la sofo
ਸੋਫਾ

-
la tabureto
ਸਟੂਲ

-
la tablo
ਟੇਬਲ

-
la tablo-lampo
ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ

-
la papera rubujo
ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ