ਪੌਦੇ     
Plantoj

-

la bambuo +

ਬਾਂਸ

-

la floraĵo +

ਖਿੜਾਉ

-

la florbukedo +

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

la branĉo +

ਟਾਹਣੀ

-

la burĝono +

ਕਲੀ

-

la kakto +

ਥੋਹਰ

-

la trifolio +

ਘਾਹ

-

la pina konuso +

ਕੋਨ

-

la cejano +

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

la krokuso +

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

la jonkvilo +

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

la lekanto +

ਡੇਜ਼ੀ

-

la leontodo +

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

la floro +

ਫੁੱਲ

-

la foliaro +

ਪੱਤੇ

-

la greno / la cerealo +

ਅਨਾਜ

-

la herbo +

ਘਾਹ

-

la kresko +

ਵਿਕਾਸ

-

la hiacinto +

ਫੁੱਲ

-

la gazono +

ਬਗੀਚਾ

-

la lilio +

ਲਿੱਲੀ

-

la linsemo +

ਅਲਸੀ

-

la fungo +

ਖੁੰਬ

-

la olivarbo +

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

la palmo +

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

la penseo +

ਪੈਂਸੀ

-

la persikarbo +

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

la planto +

ਪੌਦਾ

-

la papaveto +

ਖਸਖਸ

-

la radiko +

ਜੜ੍ਹ

-

la rozo +

ਗੁਲਾਬ

-

la semo +

ਬੀਜ

-

la galanto +

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

la sunfloro +

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

la dorno +

ਕਾਂਟਾ

-

la trunko +

ਤਣਾ

-

la tulipo +

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

la akvolilio +

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

la tritiko +

ਆਟਾ

-
la bambuo
ਬਾਂਸ

-
la floraĵo
ਖਿੜਾਉ

-
la florbukedo
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
la branĉo
ਟਾਹਣੀ

-
la burĝono
ਕਲੀ

-
la kakto
ਥੋਹਰ

-
la trifolio
ਘਾਹ

-
la pina konuso
ਕੋਨ

-
la cejano
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
la krokuso
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
la jonkvilo
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
la lekanto
ਡੇਜ਼ੀ

-
la leontodo
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-
la floro
ਫੁੱਲ

-
la foliaro
ਪੱਤੇ

-
la greno / la cerealo
ਅਨਾਜ

-
la herbo
ਘਾਹ

-
la kresko
ਵਿਕਾਸ

-
la hiacinto
ਫੁੱਲ

-
la gazono
ਬਗੀਚਾ

-
la lilio
ਲਿੱਲੀ

-
la linsemo
ਅਲਸੀ

-
la fungo
ਖੁੰਬ

-
la olivarbo
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
la palmo
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
la penseo
ਪੈਂਸੀ

-
la persikarbo
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
la planto
ਪੌਦਾ

-
la papaveto
ਖਸਖਸ

-
la radiko
ਜੜ੍ਹ

-
la rozo
ਗੁਲਾਬ

-
la semo
ਬੀਜ

-
la galanto
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
la sunfloro
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
la dorno
ਕਾਂਟਾ

-
la trunko
ਤਣਾ

-
la tulipo
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
la akvolilio
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
la tritiko
ਆਟਾ