ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ     
Apartamento

-

el aire acondicionado

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

-

el apartamento

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

-

el balcón

ਬਾਲਕਨੀ

-

el sótano

ਤਹਿਖਾਨਾ

-

la bañera

ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ

-

el cuarto de baño

ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ

-

la campana

ਘੰਟੀ

-

la persiana

ਬਲਾਈਂਡਜ਼

-

la chimenea

ਚਿਮਨੀ

-

el producto de limpieza

ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ

-

el refrigerador

ਕੂਲਰ

-

la barra

ਕਾਊਂਟਰ

-

la grieta

ਦਰਾਰ

-

la almohada

ਤਕੀਆ

-

la puerta

ਦਰਵਾਜ਼ਾ

-

el llamador de la puerta

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੰਟੀ

-

el cubo de la basura

ਕੂੜਾਦਾਨ

-

el ascensor

ਲਿਫਟ

-

la entrada

ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-

la valla

ਵਾੜ

-

la alarma de incendio

ਅੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕ

-

la chimenea

ਭੱਠੀ

-

la maceta

ਫੂਲਦਾਨ

-

el garaje

ਗੈਰਾਜ

-

el jardín

ਬਗੀਚਾ

-

la calefacción

ਹੀਟਿੰਗ

-

la casa

ਮਕਾਨ

-

el número de casa

ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ

-

la tabla de planchar

ਆਇਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ

-

la cocina

ਰਸੋਈ

-

el arrendador

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

-

el interruptor de luz

ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ

-

el buzón

ਮੇਲਬਾਕਸ

-

el mármol

ਸੰਗਮਰਮਰ

-

el enchufe

ਆਊਟਲੈੱਟ

-

la piscina

ਪੂਲ

-

el porche

ਪੋਰਸ਼

-

el radiador

ਰੇਡੀਏਟਰ

-

la mudanza

ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ

-

el alquiler

ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਦੇਣਾ

-

el baño

ਰੈਸਟਰੂਮ

-

las tejas

ਛੱਤ ਟਾਈਲਾਂ

-

la ducha

ਫੁਹਾਰਾ

-

las escaleras

ਪੋੜ੍ਹੀਆਂ

-

la estufa

ਸਟੋਵ

-

el estudio

ਅਧਿਐਨ

-

el grifo

ਨਲਕਾ

-

la baldosa

ਟਾਈਲ

-

el inodoro

ਟਾਇਲੈਟ

-

la aspiradora

ਵੈਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ

-

la pared

ਕੰਧ

-

el papel de empapelar

ਵਾਲਪੇਪਰ

-

la ventana

ਖਿੜਕੀ

-
el aire acondicionado
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

-
el apartamento
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

-
el balcón
ਬਾਲਕਨੀ

-
el sótano
ਤਹਿਖਾਨਾ

-
la bañera
ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ

-
el cuarto de baño
ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ

-
la campana
ਘੰਟੀ

-
la persiana
ਬਲਾਈਂਡਜ਼

-
la chimenea
ਚਿਮਨੀ

-
el producto de limpieza
ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ

-
el refrigerador
ਕੂਲਰ

-
la barra
ਕਾਊਂਟਰ

-
la grieta
ਦਰਾਰ

-
la almohada
ਤਕੀਆ

-
la puerta
ਦਰਵਾਜ਼ਾ

-
el llamador de la puerta
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੰਟੀ

-
el cubo de la basura
ਕੂੜਾਦਾਨ

-
el ascensor
ਲਿਫਟ

-
la entrada
ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-
la valla
ਵਾੜ

-
la alarma de incendio
ਅੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕ

-
la chimenea
ਭੱਠੀ

-
la maceta
ਫੂਲਦਾਨ

-
el garaje
ਗੈਰਾਜ

-
el jardín
ਬਗੀਚਾ

-
la calefacción
ਹੀਟਿੰਗ

-
la casa
ਮਕਾਨ

-
el número de casa
ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ

-
la tabla de planchar
ਆਇਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ

-
la cocina
ਰਸੋਈ

-
el arrendador
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

-
el interruptor de luz
ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ

-
la sala de estar
ਬੈਠਕ

-
el buzón
ਮੇਲਬਾਕਸ

-
el mármol
ਸੰਗਮਰਮਰ

-
el enchufe
ਆਊਟਲੈੱਟ

-
la piscina
ਪੂਲ

-
el porche
ਪੋਰਸ਼

-
el radiador
ਰੇਡੀਏਟਰ

-
la mudanza
ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ

-
el alquiler
ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਦੇਣਾ

-
el baño
ਰੈਸਟਰੂਮ

-
las tejas
ਛੱਤ ਟਾਈਲਾਂ

-
la ducha
ਫੁਹਾਰਾ

-
las escaleras
ਪੋੜ੍ਹੀਆਂ

-
la estufa
ਸਟੋਵ

-
el estudio
ਅਧਿਐਨ

-
el grifo
ਨਲਕਾ

-
la baldosa
ਟਾਈਲ

-
el inodoro
ਟਾਇਲੈਟ

-
la aspiradora
ਵੈਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ

-
la pared
ਕੰਧ

-
el papel de empapelar
ਵਾਲਪੇਪਰ

-
la ventana
ਖਿੜਕੀ