ਸਬਜੀਆਂ     
Verduras

-

la col de Bruselas +

ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-

la alcachofa +

ਆਰਟੀਚੋਕ

-

el espárrago +

ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-

el aguacate +

ਐਵੋਕੈਡੋ

-

las judías +

ਬੀਨਜ਼

-

el pimiento +

ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-

el brócoli +

ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-

el repollo +

ਗੋਭੀ

-

el colirrábano +

ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-

la zanahoria +

ਗਾਜਰ

-

la coliflor +

ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-

el apio +

ਜਵੈਣ

-

la achicoria +

ਚਿਕਰੀ

-

el chile +

ਮਿਰਚ

-

el maíz +

ਮਕਈ

-

el pepino +

ਖੀਰਾ

-

la berenjena +

ਬੈਂਗਣ

-

el hinojo +

ਸੌਂਫ਼

-

el ajo +

ਲਸਣ

-

la col crespa +

ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-

la acelga +

ਗੋਭੀ

-

el puerro +

ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-

la lechuga +

ਲੈਟਸ

-

la ocra +

ਭਿੰਡੀ

-

la aceituna +

ਜੈਤੂਨ

-

la cebolla +

ਪਿਆਜ਼

-

el perejil +

ਜਵੈਣ

-

el guisante +

ਮਟਰ

-

la calabaza +

ਕੱਦੂ

-

las semillas de calabaza +

ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-

el rábano +

ਮੂਲੀ

-

la col lombarda +

ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-

el pimiento morrón +

ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-

la espinaca +

ਪਾਲਕ

-

la batata +

ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-

el tomate +

ਟਮਾਟਰ

-

las verduras +

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-

el calabacín +

ਤੋਰੀ

-
la col de Bruselas
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-
la alcachofa
ਆਰਟੀਚੋਕ

-
el espárrago
ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-
el aguacate
ਐਵੋਕੈਡੋ

-
las judías
ਬੀਨਜ਼

-
el pimiento
ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-
el brócoli
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-
el repollo
ਗੋਭੀ

-
el colirrábano
ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-
la zanahoria
ਗਾਜਰ

-
la coliflor
ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-
el apio
ਜਵੈਣ

-
la achicoria
ਚਿਕਰੀ

-
el chile
ਮਿਰਚ

-
el maíz
ਮਕਈ

-
el pepino
ਖੀਰਾ

-
la berenjena
ਬੈਂਗਣ

-
el hinojo
ਸੌਂਫ਼

-
el ajo
ਲਸਣ

-
la col crespa
ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-
la acelga
ਗੋਭੀ

-
el puerro
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-
la lechuga
ਲੈਟਸ

-
la ocra
ਭਿੰਡੀ

-
la aceituna
ਜੈਤੂਨ

-
la cebolla
ਪਿਆਜ਼

-
el perejil
ਜਵੈਣ

-
el guisante
ਮਟਰ

-
la calabaza
ਕੱਦੂ

-
las semillas de calabaza
ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-
el rábano
ਮੂਲੀ

-
la col lombarda
ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-
el pimiento morrón
ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-
la espinaca
ਪਾਲਕ

-
la batata
ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-
el tomate
ਟਮਾਟਰ

-
las verduras
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-
el calabacín
ਤੋਰੀ