ਸਬਜੀਆਂ     
Légumes

-

le chou de Bruxelles +

ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-

l'artichaut +

ਆਰਟੀਚੋਕ

-

l'asperge +

ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-

l'avocat +

ਐਵੋਕੈਡੋ

-

les haricots +

ਬੀਨਜ਼

-

le poivron +

ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-

le brocoli +

ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-

le chou +

ਗੋਭੀ

-

le chou-rave +

ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-

la carotte +

ਗਾਜਰ

-

le chou-fleur +

ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-

le céleri +

ਜਵੈਣ

-

la chicorée +

ਚਿਕਰੀ

-

le piment fort +

ਮਿਰਚ

-

le maïs +

ਮਕਈ

-

le concombre +

ਖੀਰਾ

-

l'aubergine +

ਬੈਂਗਣ

-

le fenouil +

ਸੌਂਫ਼

-

l'ail +

ਲਸਣ

-

le chou vert +

ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-

la bette +

ਗੋਭੀ

-

le poireau +

ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-

la laitue +

ਲੈਟਸ

-

le gombo +

ਭਿੰਡੀ

-

l'olive +

ਜੈਤੂਨ

-

l'oignon +

ਪਿਆਜ਼

-

le persil +

ਜਵੈਣ

-

le petit pois +

ਮਟਰ

-

la citrouille +

ਕੱਦੂ

-

les graines de citrouille +

ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-

le radis +

ਮੂਲੀ

-

le chou rouge +

ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-

le piment +

ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-

les épinards +

ਪਾਲਕ

-

la patate douce +

ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-

la tomate +

ਟਮਾਟਰ

-

les légumes +

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-

la courgette +

ਤੋਰੀ

-
le chou de Bruxelles
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-
l'artichaut
ਆਰਟੀਚੋਕ

-
l'asperge
ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-
l'avocat
ਐਵੋਕੈਡੋ

-
les haricots
ਬੀਨਜ਼

-
le poivron
ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-
le brocoli
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-
le chou
ਗੋਭੀ

-
le chou-rave
ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-
la carotte
ਗਾਜਰ

-
le chou-fleur
ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-
le céleri
ਜਵੈਣ

-
la chicorée
ਚਿਕਰੀ

-
le piment fort
ਮਿਰਚ

-
le maïs
ਮਕਈ

-
le concombre
ਖੀਰਾ

-
l'aubergine
ਬੈਂਗਣ

-
le fenouil
ਸੌਂਫ਼

-
l'ail
ਲਸਣ

-
le chou vert
ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-
la bette
ਗੋਭੀ

-
le poireau
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-
la laitue
ਲੈਟਸ

-
le gombo
ਭਿੰਡੀ

-
l'olive
ਜੈਤੂਨ

-
l'oignon
ਪਿਆਜ਼

-
le persil
ਜਵੈਣ

-
le petit pois
ਮਟਰ

-
la citrouille
ਕੱਦੂ

-
les graines de citrouille
ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-
le radis
ਮੂਲੀ

-
le chou rouge
ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-
le piment
ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-
les épinards
ਪਾਲਕ

-
la patate douce
ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-
la tomate
ਟਮਾਟਰ

-
les légumes
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-
la courgette
ਤੋਰੀ