ਸਮੱਗਰੀ     
Matériaux

-

le cuivre

ਪਿੱਤਲ

-

le ciment

ਸੀਮੈਂਟ

-

la céramique

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

le tissu

ਕੱਪੜਾ

-

l'étoffe

ਕੱਪੜਾ

-

le coton

ਕਾਟਨ

-

le cristal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

la saleté

ਧੂੜ

-

la colle

ਗੂੰਦ

-

le cuir

ਚਮੜਾ

-

le métal

ਧਾਤ

-

l'huile

ਤੇਲ

-

la poudre

ਪਾਊਡਰ

-

le sel

ਨਮਕ

-

le sable

ਰੇਤ

-

la ferraille

ਕਬਾੜ

-

l'argent

ਚਾਂਦੀ

-

la pierre

ਪੱਥਰ

-

la paille

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

le bois

ਲੱਕੜ

-

la laine

ਉੱਨ

-
le cuivre
ਪਿੱਤਲ

-
le ciment
ਸੀਮੈਂਟ

-
la céramique
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
le tissu
ਕੱਪੜਾ

-
l'étoffe
ਕੱਪੜਾ

-
le coton
ਕਾਟਨ

-
le cristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
la saleté
ਧੂੜ

-
la colle
ਗੂੰਦ

-
le cuir
ਚਮੜਾ

-
le métal
ਧਾਤ

-
l'huile
ਤੇਲ

-
la poudre
ਪਾਊਡਰ

-
le sel
ਨਮਕ

-
le sable
ਰੇਤ

-
la ferraille
ਕਬਾੜ

-
l'argent
ਚਾਂਦੀ

-
la pierre
ਪੱਥਰ

-
la paille
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
le bois
ਲੱਕੜ

-
la laine
ਉੱਨ