ਸਮੱਗਰੀ     
Matériaux

-

le cuivre +

ਪਿੱਤਲ

-

le ciment +

ਸੀਮੈਂਟ

-

la céramique +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

le tissu +

ਕੱਪੜਾ

-

l'étoffe +

ਕੱਪੜਾ

-

le coton +

ਕਾਟਨ

-

le cristal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

la saleté +

ਧੂੜ

-

la colle +

ਗੂੰਦ

-

le cuir +

ਚਮੜਾ

-

le métal +

ਧਾਤ

-

l'huile +

ਤੇਲ

-

la poudre +

ਪਾਊਡਰ

-

le sel +

ਨਮਕ

-

le sable +

ਰੇਤ

-

la ferraille +

ਕਬਾੜ

-

l'argent +

ਚਾਂਦੀ

-

la pierre +

ਪੱਥਰ

-

la paille +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

le bois +

ਲੱਕੜ

-

la laine +

ਉੱਨ

-
le cuivre
ਪਿੱਤਲ

-
le ciment
ਸੀਮੈਂਟ

-
la céramique
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
le tissu
ਕੱਪੜਾ

-
l'étoffe
ਕੱਪੜਾ

-
le coton
ਕਾਟਨ

-
le cristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
la saleté
ਧੂੜ

-
la colle
ਗੂੰਦ

-
le cuir
ਚਮੜਾ

-
le métal
ਧਾਤ

-
l'huile
ਤੇਲ

-
la poudre
ਪਾਊਡਰ

-
le sel
ਨਮਕ

-
le sable
ਰੇਤ

-
la ferraille
ਕਬਾੜ

-
l'argent
ਚਾਂਦੀ

-
la pierre
ਪੱਥਰ

-
la paille
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
le bois
ਲੱਕੜ

-
la laine
ਉੱਨ