ਖਰੀਦਾਰੀ     
Shopping

-

la boulangerie +

ਬੇਕਰੀ

-

le code-barres +

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

la librairie +

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

le café +

ਕੈਫੇ

-

la droguerie +

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

le nettoyage à sec +

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

le fleuriste +

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

le cadeau +

ਉਪਹਾਰ

-

le marché +

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

la halle +

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

le kiosque à journaux +

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

la pharmacie +

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

le bureau de poste +

ਡਾਕਘਰ

-

la poterie +

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

la vente +

ਵਿਕਰੀ

-

la boutique +

ਦੁਕਾਨ

-

les achats +

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

le sac +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

le panier +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

le caddie +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

le shopping +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
la boulangerie
ਬੇਕਰੀ

-
le code-barres
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
la librairie
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
le café
ਕੈਫੇ

-
la droguerie
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
le nettoyage à sec
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
le fleuriste
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
le cadeau
ਉਪਹਾਰ

-
le marché
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
la halle
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
le kiosque à journaux
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
la pharmacie
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
le bureau de poste
ਡਾਕਘਰ

-
la poterie
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
la vente
ਵਿਕਰੀ

-
la boutique
ਦੁਕਾਨ

-
les achats
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
le sac
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
le panier
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
le caddie
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
le shopping
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ