ਸੰਗੀਤ     
Musique

-

l'accordéon +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

la balalaïka +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

le groupe +

ਬੈਂਡ

-

le banjo +

ਬੈਂਜੋ

-

la clarinette +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

le concert +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

le tambour +

ਡ੍ਰਮ

-

la batterie +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

la flûte +

ਬੰਸਰੀ

-

le piano à queue +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

la guitare +

ਗਿਟਾਰ

-

la salle +

ਹਾਲ

-

le synthétiseur +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

l'harmonica +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

la musique +

ਸੰਗੀਤ

-

le pupitre +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

la note +

ਨੋਟ

-

l'orgue +

ਆਰਗਨ

-

le piano +

ਪਿਆਨੋ

-

le saxophone +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

le chanteur +

ਗਾਇਕ

-

la corde +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

la trompette +

ਟਰੰਪੈਟ

-

le trompettiste +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

le violon +

ਵਾਇਲਿਨ

-

l'étui à violon +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

le xylophone +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
l'accordéon
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
la balalaïka
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
le groupe
ਬੈਂਡ

-
le banjo
ਬੈਂਜੋ

-
la clarinette
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
le concert
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
le tambour
ਡ੍ਰਮ

-
la batterie
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
la flûte
ਬੰਸਰੀ

-
le piano à queue
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
la guitare
ਗਿਟਾਰ

-
la salle
ਹਾਲ

-
le synthétiseur
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
l'harmonica
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
la musique
ਸੰਗੀਤ

-
le pupitre
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
la note
ਨੋਟ

-
l'orgue
ਆਰਗਨ

-
le piano
ਪਿਆਨੋ

-
le saxophone
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
le chanteur
ਗਾਇਕ

-
la corde
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
la trompette
ਟਰੰਪੈਟ

-
le trompettiste
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
le violon
ਵਾਇਲਿਨ

-
l'étui à violon
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
le xylophone
ਜਾਈਲੋਫੋਨ