ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Grands animaux

-

l'alligator +

ਘੜਿਆਲ

-

les bois +

ਸਿੰਗ

-

le babouin +

ਲੰਗੂਰ

-

l'ours +

ਭਾਲੂ

-

le buffle +

ਮੱਝ

-

le chameau +

ਊਠ

-

le guépard +

ਚੀਤਾ

-

la vache +

ਗਾਂ

-

le crocodile +

ਮਰਗਮੱਛ

-

le dinosaure +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

l'âne +

ਗਧਾ

-

le dragon +

ਅਜਗਰ

-

l'éléphant +

ਹਾਥੀ

-

la girafe +

ਜਿਰਾਫ਼

-

le gorille +

ਗੁਰੀਲਾ

-

l'hippopotame +

ਗੈਂਡਾ

-

le cheval +

ਘੋੜਾ

-

le kangourou +

ਕੰਗਾਰੂ

-

le léopard +

ਚੀਤਾ

-

le lion +

ਸ਼ੇਰ

-

le lama +

ਲਾਮਾ

-

le lynx +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

le monstre +

ਰਾਖਸ਼

-

l'orignal +

ਹਿਰਨ

-

l'autruche +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

le panda +

ਪਾਂਡਾ

-

le cochon +

ਸੂਰ

-

l'ours polaire +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

le puma +

ਲੂਮੜੀ

-

le rhinocéros +

ਰਾਈਨੋ

-

le cerf +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

le tigre +

ਬਾਘ

-

le morse +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

le cheval sauvage +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

le zèbre +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
l'alligator
ਘੜਿਆਲ

-
les bois
ਸਿੰਗ

-
le babouin
ਲੰਗੂਰ

-
l'ours
ਭਾਲੂ

-
le buffle
ਮੱਝ

-
le chameau
ਊਠ

-
le guépard
ਚੀਤਾ

-
la vache
ਗਾਂ

-
le crocodile
ਮਰਗਮੱਛ

-
le dinosaure
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
l'âne
ਗਧਾ

-
le dragon
ਅਜਗਰ

-
l'éléphant
ਹਾਥੀ

-
la girafe
ਜਿਰਾਫ਼

-
le gorille
ਗੁਰੀਲਾ

-
l'hippopotame
ਗੈਂਡਾ

-
le cheval
ਘੋੜਾ

-
le kangourou
ਕੰਗਾਰੂ

-
le léopard
ਚੀਤਾ

-
le lion
ਸ਼ੇਰ

-
le lama
ਲਾਮਾ

-
le lynx
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
le monstre
ਰਾਖਸ਼

-
l'orignal
ਹਿਰਨ

-
l'autruche
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
le panda
ਪਾਂਡਾ

-
le cochon
ਸੂਰ

-
l'ours polaire
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
le puma
ਲੂਮੜੀ

-
le rhinocéros
ਰਾਈਨੋ

-
le cerf
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
le tigre
ਬਾਘ

-
le morse
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
le cheval sauvage
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
le zèbre
ਜ਼ੈਬਰਾ