ਸਮੱਗਰੀ     
Anyagok

-

sárgaréz

ਪਿੱਤਲ

-

cement

ਸੀਮੈਂਟ

-

kerámia

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

kendő

ਕੱਪੜਾ

-

anyag

ਕੱਪੜਾ

-

pamut

ਕਾਟਨ

-

kristály

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

kosz

ਧੂੜ

-

ragasztó

ਗੂੰਦ

-

bőr

ਚਮੜਾ

-

fém

ਧਾਤ

-

olaj

ਤੇਲ

-

por

ਪਾਊਡਰ

-

ਨਮਕ

-

homok

ਰੇਤ

-

hulladék

ਕਬਾੜ

-

ezüst

ਚਾਂਦੀ

-

ਪੱਥਰ

-

szalma

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

fa

ਲੱਕੜ

-

gyapjú

ਉੱਨ

-
sárgaréz
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
kerámia
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
kendő
ਕੱਪੜਾ

-
anyag
ਕੱਪੜਾ

-
pamut
ਕਾਟਨ

-
kristály
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
kosz
ਧੂੜ

-
ragasztó
ਗੂੰਦ

-
bőr
ਚਮੜਾ

-
fém
ਧਾਤ

-
olaj
ਤੇਲ

-
por
ਪਾਊਡਰ

-

ਨਮਕ

-
homok
ਰੇਤ

-
hulladék
ਕਬਾੜ

-
ezüst
ਚਾਂਦੀ

-

ਪੱਥਰ

-
szalma
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
fa
ਲੱਕੜ

-
gyapjú
ਉੱਨ