ਸੰਗੀਤ     
Musica

-

la fisarmonica

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

la balalaika

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

la banda

ਬੈਂਡ

-

il banjo

ਬੈਂਜੋ

-

il clarinetto

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

il concerto

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

il tamburo

ਡ੍ਰਮ

-

la batteria

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

il flauto

ਬੰਸਰੀ

-

il pianoforte a coda

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

la chitarra

ਗਿਟਾਰ

-

la sala

ਹਾਲ

-

la tastiera

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

l'armonica a bocca

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

la musica

ਸੰਗੀਤ

-

il leggio

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

la nota

ਨੋਟ

-

l'organo

ਆਰਗਨ

-

il pianoforte

ਪਿਆਨੋ

-

il sassofono

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

il cantante

ਗਾਇਕ

-

la corda

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

la tromba

ਟਰੰਪੈਟ

-

il trombettista

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

il violino

ਵਾਇਲਿਨ

-

la custodia del violino

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

lo xilofono

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
la fisarmonica
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
la balalaika
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
la banda
ਬੈਂਡ

-
il banjo
ਬੈਂਜੋ

-
il clarinetto
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
il concerto
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
il tamburo
ਡ੍ਰਮ

-
la batteria
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
il flauto
ਬੰਸਰੀ

-
il pianoforte a coda
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
la chitarra
ਗਿਟਾਰ

-
la sala
ਹਾਲ

-
la tastiera
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
l'armonica a bocca
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
la musica
ਸੰਗੀਤ

-
il leggio
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
la nota
ਨੋਟ

-
l'organo
ਆਰਗਨ

-
il pianoforte
ਪਿਆਨੋ

-
il sassofono
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
il cantante
ਗਾਇਕ

-
la corda
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
la tromba
ਟਰੰਪੈਟ

-
il trombettista
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
il violino
ਵਾਇਲਿਨ

-
la custodia del violino
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
lo xilofono
ਜਾਈਲੋਫੋਨ