ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
抽象的な言葉

-

管理
kanri

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

広告
kōkoku

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

禁止
kinshi

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

経歴
keireki

ਪੇਸ਼ਾ

-

中心
chūshin

ਕੇਂਦਰ

-


iro

ਰੰਗ

-

接触
sesshoku

ਸੰਪਰਕ

-

危険
kiken

ਖ਼ਤਰਾ

-

愛の宣言
ai no sengen

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

定義
teigi

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

違い
chigai

ਫ਼ਰਕ

-

困難
kon'nan

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

方向
hōkō

ਦਿਸ਼ਾ

-

障害
shōgai

ਵਿਕਾਰ

-

遠方
enpō

ਦੂਰੀ

-

距離
kyori

ਦੂਰੀ

-

多様性
tayō-sei

ਅਨੇਕਤਾ

-

努力
doryoku

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

転倒
tentō

ਡਿੱਗਣਾ

-


chikara

ਜ਼ੋਰ

-

香り
kaori

ਸੁਗੰਧ

-

自由
jiyū

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

半分
hanbun

ਅੱਧਾ

-

援助
enjo

ਸਹਾਇਤਾ

-

隠れ家
kakurega

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

祖国
sokoku

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

衛生
eisei

ਸਫਾਈ

-

アイデア
aidea

ਵਿਚਾਰ

-

知性
chisei

ਬੁੱਧੀ

-

招待
shōtai

ਨਿਉਤਾ

-

正義
masayoshi

ਨਿਆਂ

-


hikari

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

外観
gaikan

ਦਿਖਾਵਟ

-

損失
sonshitsu

ਨੁਕਸਾਨ

-

倍率
bairitsu

ਵਾਧਾ

-

ミス
misu

ਗਲਤੀ

-

殺人
satsujin

ਹੱਤਿਆ

-


kuni

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

忍耐
nintai

ਧੀਰਜ

-

計画
keikaku

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

問題
mondai

ਸਮੱਸਿਆ

-

保護
hogo

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

反射
hansha

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

共和国
kyōwakoku

ਗਣਤੰਤਰ

-

リスク
risuku

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

安全性
anzen-sei

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

秘密
himitsu

ਰਹੱਸ

-


kage

ਛਾਂ

-

サイズ
saizu

ਆਕਾਰ

-

連帯
rentai

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

成功
seikō

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

サポート
sapōto

ਸਮਰਥਨ

-

伝統
dentō

ਪਰੰਪਰਾ

-
管理
kanri
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
広告
kōkoku
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
矢印
yajirushi
ਤੀਰ

-
禁止
kinshi
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
経歴
keireki
ਪੇਸ਼ਾ

-
中心
chūshin
ਕੇਂਦਰ

-
選択
sentaku
ਚੋਣ

-
コラボレーション
koraborēshon
ਸਹਿਯੋਗ

-

iro
ਰੰਗ

-
接触
sesshoku
ਸੰਪਰਕ

-
危険
kiken
ਖ਼ਤਰਾ

-
愛の宣言
ai no sengen
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
減少
genshō
ਪਤਣ

-
定義
teigi
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
違い
chigai
ਫ਼ਰਕ

-
困難
kon'nan
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
方向
hōkō
ਦਿਸ਼ਾ

-
発見
hakken
ਖੋਜ

-
障害
shōgai
ਵਿਕਾਰ

-
遠方
enpō
ਦੂਰੀ

-
距離
kyori
ਦੂਰੀ

-
多様性
tayō-sei
ਅਨੇਕਤਾ

-
努力
doryoku
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
探査
tansa
ਘੋਖ

-
転倒
tentō
ਡਿੱਗਣਾ

-

chikara
ਜ਼ੋਰ

-
香り
kaori
ਸੁਗੰਧ

-
自由
jiyū
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
幽霊
yūrei
ਭੂਤ

-
半分
hanbun
ਅੱਧਾ

-
高さ
taka-sa
ਕੱਦ

-
援助
enjo
ਸਹਾਇਤਾ

-
隠れ家
kakurega
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
祖国
sokoku
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
衛生
eisei
ਸਫਾਈ

-
アイデア
aidea
ਵਿਚਾਰ

-
錯覚
sakkaku
ਭਰਮ

-
想像力
sōzō-ryoku
ਕਲਪਨਾ

-
知性
chisei
ਬੁੱਧੀ

-
招待
shōtai
ਨਿਉਤਾ

-
正義
masayoshi
ਨਿਆਂ

-

hikari
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
外観
gaikan
ਦਿਖਾਵਟ

-
損失
sonshitsu
ਨੁਕਸਾਨ

-
倍率
bairitsu
ਵਾਧਾ

-
ミス
misu
ਗਲਤੀ

-
殺人
satsujin
ਹੱਤਿਆ

-

kuni
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
目新しさ
meatarashi-sa
ਨਵੀਨਤਾ

-
オプション
opushon
ਚੋਣ

-
忍耐
nintai
ਧੀਰਜ

-
計画
keikaku
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
問題
mondai
ਸਮੱਸਿਆ

-
保護
hogo
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
反射
hansha
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
共和国
kyōwakoku
ਗਣਤੰਤਰ

-
リスク
risuku
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
安全性
anzen-sei
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
秘密
himitsu
ਰਹੱਸ

-
セックス
sekkusu
ਸੈਕਸ

-

kage
ਛਾਂ

-
サイズ
saizu
ਆਕਾਰ

-
連帯
rentai
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
成功
seikō
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
サポート
sapōto
ਸਮਰਥਨ

-
伝統
dentō
ਪਰੰਪਰਾ

-
重さ
omo-sa
ਭਾਰ