ਕੁਦਰਤ     
자연

-

둥근 모양
dung-geun moyang
+

ਗੋਲਾਈ

-

헛간
heosgan
+

ਖੇਤ

-


man
+

ਖਾੜੀ

-

해변
haebyeon
+

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

거품
geopum
+

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

동굴
dong-gul
+

ਗੁਫਾ

-

농장
nongjang
+

ਖੇਤ

-

화재
hwajae
+

ਅੱਗ

-

발자국
baljagug
+

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

지구본
jigubon
+

ਗਲੋਬ

-

수확
suhwag
+

ਫਸਲ

-

건초 더미
geoncho deomi
+

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

호수
hosu
+

ਝੀਲ

-


ip
+

ਪੱਤਾ

-


san
+

ਪਹਾੜ

-

대양
daeyang
+

ਸਾਗਰ

-

파노라마
panolama
+

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

바위
bawi
+

ਚੱਟਾਨ

-


bom
+

ਝਰਨਾ

-


neup
+

ਦਲਦਲ

-

나무
namu
+

ਦਰੱਖਤ

-

나무 줄기
namu julgi
+

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

계곡
gyegog
+

ਘਾਟੀ

-

보기
bogi
+

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

분사기
bunsagi
+

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

폭포
pogpo
+

ਝਰਨਾ

-

파도
pado
+

ਲਹਿਰ

-
둥근 모양
dung-geun moyang
ਗੋਲਾਈ

-
헛간
heosgan
ਖੇਤ

-

man
ਖਾੜੀ

-
해변
haebyeon
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
거품
geopum
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
동굴
dong-gul
ਗੁਫਾ

-
농장
nongjang
ਖੇਤ

-
화재
hwajae
ਅੱਗ

-
발자국
baljagug
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
지구본
jigubon
ਗਲੋਬ

-
수확
suhwag
ਫਸਲ

-
건초 더미
geoncho deomi
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
호수
hosu
ਝੀਲ

-

ip
ਪੱਤਾ

-

san
ਪਹਾੜ

-
대양
daeyang
ਸਾਗਰ

-
파노라마
panolama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
바위
bawi
ਚੱਟਾਨ

-

bom
ਝਰਨਾ

-

neup
ਦਲਦਲ

-
나무
namu
ਦਰੱਖਤ

-
나무 줄기
namu julgi
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
계곡
gyegog
ਘਾਟੀ

-
보기
bogi
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
분사기
bunsagi
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
폭포
pogpo
ਝਰਨਾ

-
파도
pado
ਲਹਿਰ