ਧਰਮ     
Religija

-

velykos +

ਈਸਟਰ

-

margutis +

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

angelas +

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

varpelis +

ਘੰਟੀ

-

biblija +

ਬਾਈਬਲ

-

vyskupas +

ਪਾਦਰੀ

-

palaiminimas +

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

budizmas +

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

krikščionybė +

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

kalėdų dovana +

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

kalėdinė eglutė +

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

bažnyčia +

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

karstas +

ਕਫ਼ਨ

-

kūrimas +

ਨਿਰਮਾਣ

-

nukryžiuotasis +

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

velnias +

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

Dievas +

ਭਗਵਾਨ

-

induizmas +

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

islamas +

ਇਸਲਾਮ

-

judaizmas +

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

meditacija +

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

mumija +

ਮੰਮੀ

-

musulmonas +

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

popiežius +

ਪੋਪ

-

malda +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

kunigas +

ਪਾਦਰੀ

-

religija +

ਧਰਮ

-

mišios +

ਸੇਵਾ

-

sinagoga +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

šventykla +

ਮੰਦਰ

-

kapas +

ਮਕਬਰਾ

-
velykos
ਈਸਟਰ

-
margutis
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
angelas
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
varpelis
ਘੰਟੀ

-
biblija
ਬਾਈਬਲ

-
vyskupas
ਪਾਦਰੀ

-
palaiminimas
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
budizmas
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
krikščionybė
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
kalėdų dovana
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
kalėdinė eglutė
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
bažnyčia
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
karstas
ਕਫ਼ਨ

-
kūrimas
ਨਿਰਮਾਣ

-
nukryžiuotasis
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
velnias
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
Dievas
ਭਗਵਾਨ

-
induizmas
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
islamas
ਇਸਲਾਮ

-
judaizmas
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
meditacija
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
mumija
ਮੰਮੀ

-
musulmonas
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
popiežius
ਪੋਪ

-
malda
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
kunigas
ਪਾਦਰੀ

-
religija
ਧਰਮ

-
mišios
ਸੇਵਾ

-
sinagoga
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
šventykla
ਮੰਦਰ

-
kapas
ਮਕਬਰਾ