ਧਰਮ     
Religie

-

Pasen +

ਈਸਟਰ

-

de paas-ei +

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

de engel +

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

de bel +

ਘੰਟੀ

-

de bijbel +

ਬਾਈਬਲ

-

de bisschop +

ਪਾਦਰੀ

-

de zegen +

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

het boeddhisme +

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

het christendom +

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

de kerstkado +

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

de kerstboom +

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

de kerk +

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

de kist +

ਕਫ਼ਨ

-

de creatie +

ਨਿਰਮਾਣ

-

het kruisbeeld +

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

de duivel +

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

de god +

ਭਗਵਾਨ

-

het hindoeïsme +

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

de islam +

ਇਸਲਾਮ

-

het jodendom +

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

de meditatie +

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

de mummie +

ਮੰਮੀ

-

de moslim +

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

de paus +

ਪੋਪ

-

het gebed +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

de priester +

ਪਾਦਰੀ

-

de religie +

ਧਰਮ

-

de godsdienst +

ਸੇਵਾ

-

de synagoge +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

de tempel +

ਮੰਦਰ

-

het graf +

ਮਕਬਰਾ

-
Pasen
ਈਸਟਰ

-
de paas-ei
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
de engel
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
de bel
ਘੰਟੀ

-
de bijbel
ਬਾਈਬਲ

-
de bisschop
ਪਾਦਰੀ

-
de zegen
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
het boeddhisme
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
het christendom
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
de kerstkado
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
de kerstboom
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
de kerk
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
de kist
ਕਫ਼ਨ

-
de creatie
ਨਿਰਮਾਣ

-
het kruisbeeld
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
de duivel
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
de god
ਭਗਵਾਨ

-
het hindoeïsme
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
de islam
ਇਸਲਾਮ

-
het jodendom
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
de meditatie
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
de mummie
ਮੰਮੀ

-
de moslim
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
de paus
ਪੋਪ

-
het gebed
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
de priester
ਪਾਦਰੀ

-
de religie
ਧਰਮ

-
de godsdienst
ਸੇਵਾ

-
de synagoge
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
de tempel
ਮੰਦਰ

-
het graf
ਮਕਬਰਾ