ਕਲਾ     
Kunst

-

het applaus +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

de kunst +

ਕਲਾ

-

de vooroverbuiging +

ਧਨੁਸ਼

-

de borstel +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

het kleurboek +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

de danser +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

de tekening +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

de galerij +

ਗੈਲਰੀ

-

het glazen raam +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

de graffiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

het ambacht +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

het mozaïek +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

de muurschildering +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

het museum +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

de uitvoering +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

het beeld +

ਚਿੱਤਰ

-

het gedicht +

ਕਵਿਤਾ

-

de sculptuur +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

het lied +

ਗੀਤ

-

het standbeeld +

ਮੂਰਤੀ

-

het waterkleur +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
het applaus
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
de kunst
ਕਲਾ

-
de vooroverbuiging
ਧਨੁਸ਼

-
de borstel
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
het kleurboek
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
de danser
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
de tekening
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
de galerij
ਗੈਲਰੀ

-
het glazen raam
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
de graffiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
het ambacht
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
het mozaïek
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
de muurschildering
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
het museum
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
de uitvoering
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
het beeld
ਚਿੱਤਰ

-
het gedicht
ਕਵਿਤਾ

-
de sculptuur
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
het lied
ਗੀਤ

-
het standbeeld
ਮੂਰਤੀ

-
het waterkleur
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ