ਦਫ਼ਤਰ     
Kantoor

-

de balpen

ਬੈਲ ਪੈੱਨ

-

de pauze

ਛੁੱਟੀ

-

de koffer

ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ

-

de kleurpotlood

ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸਿਲ

-

de conferentie

ਸੰਮੇਲਨ

-

de zaal

ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕਮਰਾ

-

de kopie

ਕਾਪੀ

-

de adreslijst

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

-

het bestand

ਫਾਈਲ

-

de archiefkast

ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ

-

de vulpen

ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈੱਨ

-

de brievenbak

ਲੈਟਰ ਟ੍ਰੇਅ

-

de markering

ਮਾਰਕਰ

-

het notitieboek

ਨੋਟਬੁੱਕ

-

het kladblok

ਨੋਟਪੈਡ

-

het kantoor

ਦਫ਼ਤਰ

-

de bureaustoel

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ

-

het overwerk

ਓਵਰ ਟਾਈਮ

-

de paperclip

ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ

-

het potlood

ਪੈਂਸਿਲ

-

de pons

ਪੰਚ

-

de kluis

ਤਿਜੋਰੀ

-

de puntenslijper

ਸ਼ਾਰਪਨਰ

-

de papiersnippers

ਕਤਰੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼

-

de versnipperaar

ਸ਼੍ਰੈਡਰ

-

de spiraalbinding

ਸਪਾਇਰਲ ਬਾਇੰਡਿੰਗ

-

het nietje

ਸਟੇਪਲ

-

de nietmachine

ਸਟੇਪਲਰ

-

de typemachine

ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ

-

het werkstation

ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
de balpen
ਬੈਲ ਪੈੱਨ

-
de pauze
ਛੁੱਟੀ

-
de koffer
ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ

-
de kleurpotlood
ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸਿਲ

-
de conferentie
ਸੰਮੇਲਨ

-
de zaal
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕਮਰਾ

-
de kopie
ਕਾਪੀ

-
de adreslijst
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

-
het bestand
ਫਾਈਲ

-
de archiefkast
ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ

-
de vulpen
ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈੱਨ

-
de brievenbak
ਲੈਟਰ ਟ੍ਰੇਅ

-
de markering
ਮਾਰਕਰ

-
het notitieboek
ਨੋਟਬੁੱਕ

-
het kladblok
ਨੋਟਪੈਡ

-
het kantoor
ਦਫ਼ਤਰ

-
de bureaustoel
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ

-
het overwerk
ਓਵਰ ਟਾਈਮ

-
de paperclip
ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ

-
het potlood
ਪੈਂਸਿਲ

-
de pons
ਪੰਚ

-
de kluis
ਤਿਜੋਰੀ

-
de puntenslijper
ਸ਼ਾਰਪਨਰ

-
de papiersnippers
ਕਤਰੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼

-
de versnipperaar
ਸ਼੍ਰੈਡਰ

-
de spiraalbinding
ਸਪਾਇਰਲ ਬਾਇੰਡਿੰਗ

-
het nietje
ਸਟੇਪਲ

-
de nietmachine
ਸਟੇਪਲਰ

-
de typemachine
ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ

-
het werkstation
ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ