ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Store dyr

-

ein alligator +

ਘੜਿਆਲ

-

eit gevir +

ਸਿੰਗ

-

ein bavian +

ਲੰਗੂਰ

-

ein bjørn +

ਭਾਲੂ

-

ein bøffel +

ਮੱਝ

-

ein kamel +

ਊਠ

-

ein gepard +

ਚੀਤਾ

-

ei ku +

ਗਾਂ

-

ein krokodille +

ਮਰਗਮੱਛ

-

ein dinosaur +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

eit esel +

ਗਧਾ

-

ein drake +

ਅਜਗਰ

-

ein elefant +

ਹਾਥੀ

-

ein giraff +

ਜਿਰਾਫ਼

-

ein gorilla +

ਗੁਰੀਲਾ

-

ein flodhest +

ਗੈਂਡਾ

-

ein hest +

ਘੋੜਾ

-

ein kenguru +

ਕੰਗਾਰੂ

-

ein leopard +

ਚੀਤਾ

-

ei løve +

ਸ਼ੇਰ

-

ein lama +

ਲਾਮਾ

-

ei gaupe +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

eit monster +

ਰਾਖਸ਼

-

ein elg +

ਹਿਰਨ

-

ein struts +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

ein panda +

ਪਾਂਡਾ

-

ein gris +

ਸੂਰ

-

ein isbjørn +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

ein puma +

ਲੂਮੜੀ

-

eit nashorn +

ਰਾਈਨੋ

-

ein hjort +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

ein tiger +

ਬਾਘ

-

ein kvalross +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

ein villhest +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

ein sebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
ein alligator
ਘੜਿਆਲ

-
eit gevir
ਸਿੰਗ

-
ein bavian
ਲੰਗੂਰ

-
ein bjørn
ਭਾਲੂ

-
ein bøffel
ਮੱਝ

-
ein kamel
ਊਠ

-
ein gepard
ਚੀਤਾ

-
ei ku
ਗਾਂ

-
ein krokodille
ਮਰਗਮੱਛ

-
ein dinosaur
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
eit esel
ਗਧਾ

-
ein drake
ਅਜਗਰ

-
ein elefant
ਹਾਥੀ

-
ein giraff
ਜਿਰਾਫ਼

-
ein gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
ein flodhest
ਗੈਂਡਾ

-
ein hest
ਘੋੜਾ

-
ein kenguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
ein leopard
ਚੀਤਾ

-
ei løve
ਸ਼ੇਰ

-
ein lama
ਲਾਮਾ

-
ei gaupe
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
eit monster
ਰਾਖਸ਼

-
ein elg
ਹਿਰਨ

-
ein struts
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
ein panda
ਪਾਂਡਾ

-
ein gris
ਸੂਰ

-
ein isbjørn
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
ein puma
ਲੂਮੜੀ

-
eit nashorn
ਰਾਈਨੋ

-
ein hjort
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
ein tiger
ਬਾਘ

-
ein kvalross
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
ein villhest
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
ein sebra
ਜ਼ੈਬਰਾ