ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Store dyr

-

en alligator

ਘੜਿਆਲ

-

et gevir

ਸਿੰਗ

-

en bavian

ਲੰਗੂਰ

-

en bjørn

ਭਾਲੂ

-

en bøffel

ਮੱਝ

-

en gepard

ਚੀਤਾ

-

ei ku

ਗਾਂ

-

en krokodille

ਮਰਗਮੱਛ

-

en dinosaur

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

et esel

ਗਧਾ

-

en drage

ਅਜਗਰ

-

en elefant

ਹਾਥੀ

-

en sjiraff

ਜਿਰਾਫ਼

-

en gorilla

ਗੁਰੀਲਾ

-

en flodhest

ਗੈਂਡਾ

-

en hest

ਘੋੜਾ

-

en kenguru

ਕੰਗਾਰੂ

-

en leopard

ਚੀਤਾ

-

ei løve

ਸ਼ੇਰ

-

en lama

ਲਾਮਾ

-

ei gaupe

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

et monster

ਰਾਖਸ਼

-

en elg

ਹਿਰਨ

-

en struts

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

en panda

ਪਾਂਡਾ

-

en gris

ਸੂਰ

-

en isbjørn

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

en puma

ਲੂਮੜੀ

-

et neshorn

ਰਾਈਨੋ

-

en hjort

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

en tiger

ਬਾਘ

-

en hvalross

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

en villhest

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

en sebra

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
en alligator
ਘੜਿਆਲ

-
et gevir
ਸਿੰਗ

-
en bavian
ਲੰਗੂਰ

-
en bjørn
ਭਾਲੂ

-
en bøffel
ਮੱਝ

-
en kamel
ਊਠ

-
en gepard
ਚੀਤਾ

-
ei ku
ਗਾਂ

-
en krokodille
ਮਰਗਮੱਛ

-
en dinosaur
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
et esel
ਗਧਾ

-
en drage
ਅਜਗਰ

-
en elefant
ਹਾਥੀ

-
en sjiraff
ਜਿਰਾਫ਼

-
en gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
en flodhest
ਗੈਂਡਾ

-
en hest
ਘੋੜਾ

-
en kenguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
en leopard
ਚੀਤਾ

-
ei løve
ਸ਼ੇਰ

-
en lama
ਲਾਮਾ

-
ei gaupe
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
et monster
ਰਾਖਸ਼

-
en elg
ਹਿਰਨ

-
en struts
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
en panda
ਪਾਂਡਾ

-
en gris
ਸੂਰ

-
en isbjørn
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
en puma
ਲੂਮੜੀ

-
et neshorn
ਰਾਈਨੋ

-
en hjort
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
en tiger
ਬਾਘ

-
en hvalross
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
en villhest
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
en sebra
ਜ਼ੈਬਰਾ