ਫਲ     
Frutas

-

a amêndoa

ਬਦਾਮ

-

a maçã

ਸੇਬ

-

o damasco

ਖੁਰਮਾਨੀ

-

a banana

ਕੇਲਾ

-

a casca de banana

ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ

-

a baga

ਬੈਰੀ

-

a amora

ਬਲੈਕਬੈਰੀ

-

a laranja vermelha

ਲਾਲ ਸੰਤਰਾ

-

o mirtilo

ਬਲਿਯੂਬੈਰੀ

-

a cereja

ਚੈਰੀ

-

o figo

ਅੰਜੀਰ

-

a salada de frutas

ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ

-

a groselha verde

ਗੂਜ਼ਬੈਰੀ

-

a uva

ਅੰਗੂਰ

-

a toranja

ਮੋਸੰਮੀ

-

o kiwi

ਕੀਵੀ

-

o limão

ਨਿੰਬੂ

-

a lima

ਚੂਨਾ

-

a lichia

ਲੀਚੀ

-

a tangerina

ਸੰਤਰਾ

-

a manga

ਅੰਬ

-

o melão

ਤਰਬੂਜ਼

-

o pêssego careca

ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ

-

a laranja

ਸੰਤਰਾ

-

o mamão

ਪਪੀਤਾ

-

o pêssego

ਆੜੂ

-

a pêra

ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-

o ananás

ਅਨਾਨਾਸ

-

a ameixa negra

ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-

a ameixa vermelha

ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-

a romã

ਅਨਾਰ

-

o figo de piteira

ਕੰਡੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-

o marmelo

ਸਿਰੀਫਲ

-

a framboesa

ਰਸਭਰੀ

-

a groselha

ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ

-

a carambola

ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ

-

o morango

ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ

-

a melancia

ਤਰਬੂਜ਼

-
a amêndoa
ਬਦਾਮ

-
a maçã
ਸੇਬ

-
o damasco
ਖੁਰਮਾਨੀ

-
a banana
ਕੇਲਾ

-
a casca de banana
ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ

-
a baga
ਬੈਰੀ

-
a amora
ਬਲੈਕਬੈਰੀ

-
a laranja vermelha
ਲਾਲ ਸੰਤਰਾ

-
o mirtilo
ਬਲਿਯੂਬੈਰੀ

-
a cereja
ਚੈਰੀ

-
o figo
ਅੰਜੀਰ

-
a fruta
ਫਲ

-
a salada de frutas
ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ

-
os frutos
ਫਲ

-
a groselha verde
ਗੂਜ਼ਬੈਰੀ

-
a uva
ਅੰਗੂਰ

-
a toranja
ਮੋਸੰਮੀ

-
o kiwi
ਕੀਵੀ

-
o limão
ਨਿੰਬੂ

-
a lima
ਚੂਨਾ

-
a lichia
ਲੀਚੀ

-
a tangerina
ਸੰਤਰਾ

-
a manga
ਅੰਬ

-
o melão
ਤਰਬੂਜ਼

-
o pêssego careca
ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ

-
a laranja
ਸੰਤਰਾ

-
o mamão
ਪਪੀਤਾ

-
o pêssego
ਆੜੂ

-
a pêra
ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-
o ananás
ਅਨਾਨਾਸ

-
a ameixa negra
ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-
a ameixa vermelha
ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-
a romã
ਅਨਾਰ

-
o figo de piteira
ਕੰਡੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-
o marmelo
ਸਿਰੀਫਲ

-
a framboesa
ਰਸਭਰੀ

-
a groselha
ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ

-
a carambola
ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ

-
o morango
ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ

-
a melancia
ਤਰਬੂਜ਼