ਸਮੱਗਰੀ     
Materiale

-

alamă

ਪਿੱਤਲ

-

ciment

ਸੀਮੈਂਟ

-

ceramică

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

cârpă

ਕੱਪੜਾ

-

cârpă

ਕੱਪੜਾ

-

bumbac

ਕਾਟਨ

-

cristal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

murdărie

ਧੂੜ

-

lipici

ਗੂੰਦ

-

piele

ਚਮੜਾ

-

metal

ਧਾਤ

-

ulei

ਤੇਲ

-

pulbere

ਪਾਊਡਰ

-

sare

ਨਮਕ

-

nisip

ਰੇਤ

-

resturi

ਕਬਾੜ

-

argint

ਚਾਂਦੀ

-

piatră

ਪੱਥਰ

-

paie

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

lemn

ਲੱਕੜ

-

lână

ਉੱਨ

-
alamă
ਪਿੱਤਲ

-
ciment
ਸੀਮੈਂਟ

-
ceramică
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
cârpă
ਕੱਪੜਾ

-
cârpă
ਕੱਪੜਾ

-
bumbac
ਕਾਟਨ

-
cristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
murdărie
ਧੂੜ

-
lipici
ਗੂੰਦ

-
piele
ਚਮੜਾ

-
metal
ਧਾਤ

-
ulei
ਤੇਲ

-
pulbere
ਪਾਊਡਰ

-
sare
ਨਮਕ

-
nisip
ਰੇਤ

-
resturi
ਕਬਾੜ

-
argint
ਚਾਂਦੀ

-
piatră
ਪੱਥਰ

-
paie
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
lemn
ਲੱਕੜ

-
lână
ਉੱਨ