ਸਮੱਗਰੀ     
Malzemeler

-

pirinç

ਪਿੱਤਲ

-

çimento

ਸੀਮੈਂਟ

-

seramik

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

bez

ਕੱਪੜਾ

-

bez

ਕੱਪੜਾ

-

pamuk

ਕਾਟਨ

-

kristal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

kir

ਧੂੜ

-

tutkal

ਗੂੰਦ

-

deri

ਚਮੜਾ

-

metal

ਧਾਤ

-

yağ

ਤੇਲ

-

toz

ਪਾਊਡਰ

-

tuz

ਨਮਕ

-

kum

ਰੇਤ

-

hurda

ਕਬਾੜ

-

gümüş

ਚਾਂਦੀ

-

taş

ਪੱਥਰ

-

saman

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

odun

ਲੱਕੜ

-

yün

ਉੱਨ

-
pirinç
ਪਿੱਤਲ

-
çimento
ਸੀਮੈਂਟ

-
seramik
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
bez
ਕੱਪੜਾ

-
bez
ਕੱਪੜਾ

-
pamuk
ਕਾਟਨ

-
kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
kir
ਧੂੜ

-
tutkal
ਗੂੰਦ

-
deri
ਚਮੜਾ

-
metal
ਧਾਤ

-
yağ
ਤੇਲ

-
toz
ਪਾਊਡਰ

-
tuz
ਨਮਕ

-
kum
ਰੇਤ

-
hurda
ਕਬਾੜ

-
gümüş
ਚਾਂਦੀ

-
taş
ਪੱਥਰ

-
saman
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
odun
ਲੱਕੜ

-
yün
ਉੱਨ