ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Büyük hayvanlar

-

timsah

ਘੜਿਆਲ

-

boynuz

ਸਿੰਗ

-

babun

ਲੰਗੂਰ

-

ayı

ਭਾਲੂ

-

buffalo

ਮੱਝ

-

deve

ਊਠ

-

çita

ਚੀਤਾ

-

inek

ਗਾਂ

-

timsah

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinozor

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

eşek

ਗਧਾ

-

ejderha

ਅਜਗਰ

-

fil

ਹਾਥੀ

-

zürafa

ਜਿਰਾਫ਼

-

goril

ਗੁਰੀਲਾ

-

hippo

ਗੈਂਡਾ

-

at

ਘੋੜਾ

-

kanguru

ਕੰਗਾਰੂ

-

leopar

ਚੀਤਾ

-

aslan

ਸ਼ੇਰ

-

lama

ਲਾਮਾ

-

vaşak

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

canavar

ਰਾਖਸ਼

-

geyik

ਹਿਰਨ

-

devekuşu

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda

ਪਾਂਡਾ

-

domuz

ਸੂਰ

-

kutup ayısı

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puma

ਲੂਮੜੀ

-

gergedan

ਰਾਈਨੋ

-

geyik

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

kaplan

ਬਾਘ

-

mors

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

yaban atı

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebra

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
timsah
ਘੜਿਆਲ

-
boynuz
ਸਿੰਗ

-
babun
ਲੰਗੂਰ

-
ayı
ਭਾਲੂ

-
buffalo
ਮੱਝ

-
deve
ਊਠ

-
çita
ਚੀਤਾ

-
inek
ਗਾਂ

-
timsah
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinozor
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
eşek
ਗਧਾ

-
ejderha
ਅਜਗਰ

-
fil
ਹਾਥੀ

-
zürafa
ਜਿਰਾਫ਼

-
goril
ਗੁਰੀਲਾ

-
hippo
ਗੈਂਡਾ

-
at
ਘੋੜਾ

-
kanguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
leopar
ਚੀਤਾ

-
aslan
ਸ਼ੇਰ

-
lama
ਲਾਮਾ

-
vaşak
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
canavar
ਰਾਖਸ਼

-
geyik
ਹਿਰਨ

-
devekuşu
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
domuz
ਸੂਰ

-
kutup ayısı
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puma
ਲੂਮੜੀ

-
gergedan
ਰਾਈਨੋ

-
geyik
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
kaplan
ਬਾਘ

-
mors
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
yaban atı
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ