ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
抽象的术语

-

管理机构
guǎnlǐ jīgòu
+

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

广告
guǎnggào
+

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

箭头
jiàntóu
+

ਤੀਰ

-

禁令
jìnlìng
+

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

职业生涯
zhíyè shēngyá
+

ਪੇਸ਼ਾ

-

中心
zhōngxīn
+

ਕੇਂਦਰ

-

选择
xuǎnzé
+

ਚੋਣ

-

协作
xiézuò
+

ਸਹਿਯੋਗ

-

颜色
yánsè
+

ਰੰਗ

-

接触
jiēchù
+

ਸੰਪਰਕ

-

危险
wéixiǎn
+

ਖ਼ਤਰਾ

-

爱的宣言
ài de xuānyán
+

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

朽坏
xiǔ huài
+

ਪਤਣ

-

定义
dìngyì
+

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

区别
qūbié
+

ਫ਼ਰਕ

-

难度
nándù
+

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

方向
fāngxiàng
+

ਦਿਸ਼ਾ

-

发现
fāxiàn
+

ਖੋਜ

-

混乱
hǔnluàn
+

ਵਿਕਾਰ

-

距离
jùlí
+

ਦੂਰੀ

-

距离
jùlí
+

ਦੂਰੀ

-

多样性
duōyàng xìng
+

ਅਨੇਕਤਾ

-

努力
nǔlì
+

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

探索
tànsuǒ
+

ਘੋਖ

-

跌落
diéluò
+

ਡਿੱਗਣਾ

-


+

ਜ਼ੋਰ

-

香味
xiāngwèi
+

ਸੁਗੰਧ

-

自由
zìyóu
+

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-


guǐ
+

ਭੂਤ

-


bàn
+

ਅੱਧਾ

-

高度
gāodù
+

ਕੱਦ

-

帮助
bāngzhù
+

ਸਹਾਇਤਾ

-

藏身之地
cángshēn zhī dì
+

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

故乡
gùxiāng
+

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

卫生
wèishēng
+

ਸਫਾਈ

-

想法
xiǎngfǎ
+

ਵਿਚਾਰ

-

幻觉
huànjué
+

ਭਰਮ

-

想象力
xiǎngxiàng lì
+

ਕਲਪਨਾ

-

聪明
cōngmíng
+

ਬੁੱਧੀ

-

邀请
yāoqǐng
+

ਨਿਉਤਾ

-

正义
zhèngyì
+

ਨਿਆਂ

-


guāng
+

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

目光
mùguāng
+

ਦਿਖਾਵਟ

-

损失
sǔnshī
+

ਨੁਕਸਾਨ

-

放大倍率
fàngdà bèilǜ
+

ਵਾਧਾ

-

错误
cuòwù
+

ਗਲਤੀ

-

谋杀
móushā
+

ਹੱਤਿਆ

-

民族
mínzú
+

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

新颖
xīnyǐng
+

ਨਵੀਨਤਾ

-

可能性
kěnéng xìng
+

ਚੋਣ

-

耐心
nàixīn
+

ਧੀਰਜ

-

规划
guīhuà
+

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

问题
wèntí
+

ਸਮੱਸਿਆ

-

保护
bǎohù
+

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

反射
fǎnshè
+

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

共和国
gònghéguó
+

ਗਣਤੰਤਰ

-

风险
fēngxiǎn
+

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

安全
ānquán
+

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

秘密
mìmì
+

ਰਹੱਸ

-

性别
xìngbié
+

ਸੈਕਸ

-

阴影
yīnyǐng
+

ਛਾਂ

-

大小
dàxiǎo
+

ਆਕਾਰ

-

团结
tuánjié
+

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

成功
chénggōng
+

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

支持
zhīchí
+

ਸਮਰਥਨ

-

传统
chuántǒng
+

ਪਰੰਪਰਾ

-

重量
zhòngliàng
+

ਭਾਰ

-
管理机构
guǎnlǐ jīgòu
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
广告
guǎnggào
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
箭头
jiàntóu
ਤੀਰ

-
禁令
jìnlìng
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
职业生涯
zhíyè shēngyá
ਪੇਸ਼ਾ

-
中心
zhōngxīn
ਕੇਂਦਰ

-
选择
xuǎnzé
ਚੋਣ

-
协作
xiézuò
ਸਹਿਯੋਗ

-
颜色
yánsè
ਰੰਗ

-
接触
jiēchù
ਸੰਪਰਕ

-
危险
wéixiǎn
ਖ਼ਤਰਾ

-
爱的宣言
ài de xuānyán
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
朽坏
xiǔ huài
ਪਤਣ

-
定义
dìngyì
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
区别
qūbié
ਫ਼ਰਕ

-
难度
nándù
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
方向
fāngxiàng
ਦਿਸ਼ਾ

-
发现
fāxiàn
ਖੋਜ

-
混乱
hǔnluàn
ਵਿਕਾਰ

-
距离
jùlí
ਦੂਰੀ

-
距离
jùlí
ਦੂਰੀ

-
多样性
duōyàng xìng
ਅਨੇਕਤਾ

-
努力
nǔlì
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
探索
tànsuǒ
ਘੋਖ

-
跌落
diéluò
ਡਿੱਗਣਾ

-


ਜ਼ੋਰ

-
香味
xiāngwèi
ਸੁਗੰਧ

-
自由
zìyóu
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

guǐ
ਭੂਤ

-

bàn
ਅੱਧਾ

-
高度
gāodù
ਕੱਦ

-
帮助
bāngzhù
ਸਹਾਇਤਾ

-
藏身之地
cángshēn zhī dì
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
故乡
gùxiāng
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
卫生
wèishēng
ਸਫਾਈ

-
想法
xiǎngfǎ
ਵਿਚਾਰ

-
幻觉
huànjué
ਭਰਮ

-
想象力
xiǎngxiàng lì
ਕਲਪਨਾ

-
聪明
cōngmíng
ਬੁੱਧੀ

-
邀请
yāoqǐng
ਨਿਉਤਾ

-
正义
zhèngyì
ਨਿਆਂ

-

guāng
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
目光
mùguāng
ਦਿਖਾਵਟ

-
损失
sǔnshī
ਨੁਕਸਾਨ

-
放大倍率
fàngdà bèilǜ
ਵਾਧਾ

-
错误
cuòwù
ਗਲਤੀ

-
谋杀
móushā
ਹੱਤਿਆ

-
民族
mínzú
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
新颖
xīnyǐng
ਨਵੀਨਤਾ

-
可能性
kěnéng xìng
ਚੋਣ

-
耐心
nàixīn
ਧੀਰਜ

-
规划
guīhuà
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
问题
wèntí
ਸਮੱਸਿਆ

-
保护
bǎohù
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
反射
fǎnshè
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
共和国
gònghéguó
ਗਣਤੰਤਰ

-
风险
fēngxiǎn
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
安全
ānquán
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
秘密
mìmì
ਰਹੱਸ

-
性别
xìngbié
ਸੈਕਸ

-
阴影
yīnyǐng
ਛਾਂ

-
大小
dàxiǎo
ਆਕਾਰ

-
团结
tuánjié
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
成功
chénggōng
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
支持
zhīchí
ਸਮਰਥਨ

-
传统
chuántǒng
ਪਰੰਪਰਾ

-
重量
zhòngliàng
ਭਾਰ