Meteorologia     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
o barómetro

-
เมฆ
mâyk
a nuvem

-
ความเย็น
kwam-yen′
o frio

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
o crescente

-
ความมืด
kwam-mêut
a escuridão

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
a seca

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
a terra

-
หมอก
màwk
o nevoeiro

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
a geada

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
o pavimento gelado

-
ความร้อน
kwam-ráwn
o calor

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
o furacão

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
o sincelo

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
o raio

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
o meteoro

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
a lua

-
รุ้ง
róong′
o arco-íris

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
a gota de chuva

-
หิมะ
hì′-má′
a neve

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
o floco de neve

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
o boneco de neve

-
ดาว
dao
a estrela

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
a tempestade

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
o aumento da tempestade

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
o sol

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
o raio de sol

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
o pôr-do-sol

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
o termómetro

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
a tempestade

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
o crepúsculo

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
o tempo

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
o pavimento molhado

-
ลม
lom′
o vento