Arquitetura     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

a arquitetura

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

a arena

-

โรงนา
rong-na
+

o celeiro

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

o barroco

-

อิฐ
ìt′
+

o bloco

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

a casa de tijolo

-

สะพาน
sà′-pan
+

a ponte

-

อาคาร
a-kan
+

o edifício

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

o castelo

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

a catedral

-

เสา
sǎo′
+

a coluna

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

o local de construção

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

a cúpula

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

a fachada

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

o estádio de futebol

-

ป้อม
bhâwm
+

o forte

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

a empena

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

o portão

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

a casa em enxaimel

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

o farol

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

o monumento

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

a mesquita

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

o edifício de escritórios

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

o telhado

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

a ruína

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

o andaime

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

o arranha-céus

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

a ponte suspensa

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

o azulejo

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
a arquitetura

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
a arena

-
โรงนา
rong-na
o celeiro

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
o barroco

-
อิฐ
ìt′
o bloco

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
a casa de tijolo

-
สะพาน
sà′-pan
a ponte

-
อาคาร
a-kan
o edifício

-
ปราสาท
bhra-sàt
o castelo

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
a catedral

-
เสา
sǎo′
a coluna

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
o local de construção

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
a cúpula

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
a fachada

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
o estádio de futebol

-
ป้อม
bhâwm
o forte

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
a empena

-
ประตู
bhrà′-dhoo
o portão

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
a casa em enxaimel

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
o farol

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
o monumento

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
a mesquita

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
o obelisco

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
o edifício de escritórios

-
หลังคา
lǎng′-ka
o telhado

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
a ruína

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
o andaime

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
o arranha-céus

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
a ponte suspensa

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
o azulejo