Finanças     
资产

-
自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
o multibanco

-
帐户
zhànghù
a conta

-
银行
yínháng
o banco

-
纸币
zhǐbì
a nota

-
支票
zhīpiào
o cheque

-
收款处
shōu kuǎn chù
a caixa registadora

-
硬币
yìngbì
a moeda

-
货币
huòbì
a moeda

-
钻石
zuànshí
o diamante

-
美元
měiyuán
o dólar

-
捐赠
juānzèng
a doação

-
欧元
ōuyuán
o euro

-
汇率
huìlǜ
a taxa de câmbio

-
黄金
huángjīn
o ouro

-
奢侈品
shēchǐ pǐn
o luxo

-
交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
o preço de mercado

-
会员
huìyuán
a filiação

-

qián
o dinheiro

-
百分比
bǎifēnbǐ
a percentagem

-
储蓄罐
chúxù guàn
o mealheiro

-
价格标签
jiàgé biāoqiān
a etiqueta de preço

-
钱包
qiánbāo
a bolsa

-
收据
shōujù
o recibo

-
证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
a bolsa de valores

-
贸易
màoyì
o comércio

-
财宝
cáibǎo
o tesouro

-
钱包
qiánbāo
a carteira

-
财富
cáifù
a riqueza