Comunicação     
通讯

-

地址
dìzhǐ
+

o endereço

-

字母表
zìmǔ biǎo
+

o alfabeto

-

录音电话
lùyīn diànhuà
+

a secretária eletrônica

-

天线
tiānxiàn
+

a antena

-

通话
tōnghuà
+

a chamada

-

CD
CD
+

o cd

-

通讯
tōngxùn
+

a comunicação

-

保密性
bǎomì xìng
+

a confidencialidade

-

连接
liánjiē
+

a conexão

-

讨论
tǎolùn
+

a discussão

-

电子邮件
diànzǐ yóujiàn
+

o e-mail

-

聊天
liáotiān
+

o entretenimento

-

快件
kuàijiàn
+

o item expresso

-

传真机
chuánzhēn jī
+

a máquina de fax

-

电影业
diànyǐng yè
+

a indústria cinematográfica

-

字体
zìtǐ
+

a fonte

-

问候
wènhòu
+

a saudação

-

问候
wènhòu
+

a saudação

-

贺卡
hèkǎ
+

o cartão

-

耳机
ěrjī
+

os fones de ouvido

-

图标
túbiāo
+

o ícone

-

信息
xìnxī
+

a informação

-

互联网
hùliánwǎng
+

a internet

-

采访
cǎifǎng
+

a entrevista

-

键盘
jiànpán
+

o teclado

-

字母
zìmǔ
+

a letra

-


xìn
+

a carta

-

杂志
zázhì
+

a revista

-

媒介
méijiè
+

o meio

-

麦克风
màikèfēng
+

o microfone

-

手机
shǒujī
+

o telefone celular

-

调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
+

o modem

-

显示器
xiǎnshìqì
+

o monitor

-

鼠标垫
shǔbiāo diàn
+

o mouse pad

-

新闻
xīnwén
+

a notícia / o noticiário

-

报纸
bàozhǐ
+

o jornal

-

噪音
zàoyīn
+

o ruído

-

笔记
bǐjì
+

a nota

-

卡片
kǎpiàn
+

o bilhete

-

公用电话
gōngyòng diànhuà
+

o telefone público

-

照片
zhàopiàn
+

a foto

-

相册
xiàngcè
+

o álbum de fotos

-

风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
+

o cartão-postal

-

邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
+

a caixa postal

-

收音机
shōuyīnjī
+

o rádio

-

接收器
jiēshōu qì
+

o receptor

-

遥控器
yáokòng qì
+

o controlo remoto

-

卫星
wèixīng
+

o satélite

-

屏幕
píngmù
+

a tela

-

牌子
páizi
+

o sinal

-

签名
qiānmíng
+

a assinatura

-

智能手机
zhìnéng shǒujī
+

o smartphone

-

扬声器
yángshēngqì
+

o alto-falante

-

邮票
yóupiào
+

o selo

-

信纸
xìnzhǐ
+

o fixo / o imóvel

-

电话
diànhuà
+

o telefonema

-

电话交谈
diànhuàjiāotán
+

a conversa telefônica

-

电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
+

a câmera de televisão

-

文本
wénběn
+

o texto

-

电视
diànshì
+

a tv

-

录像带
lùxiàngdài
+

a vídeo cassete

-

对讲机
duìjiǎngjī
+

o walkie-talkie

-

网页
wǎngyè
+

a página web

-


+

a palavra

-
地址
dìzhǐ
o endereço

-
字母表
zìmǔ biǎo
o alfabeto

-
录音电话
lùyīn diànhuà
a secretária eletrônica

-
天线
tiānxiàn
a antena

-
通话
tōnghuà
a chamada

-
CD
CD
o cd

-
通讯
tōngxùn
a comunicação

-
保密性
bǎomì xìng
a confidencialidade

-
连接
liánjiē
a conexão

-
讨论
tǎolùn
a discussão

-
电子邮件
diànzǐ yóujiàn
o e-mail

-
聊天
liáotiān
o entretenimento

-
快件
kuàijiàn
o item expresso

-
传真机
chuánzhēn jī
a máquina de fax

-
电影业
diànyǐng yè
a indústria cinematográfica

-
字体
zìtǐ
a fonte

-
问候
wènhòu
a saudação

-
问候
wènhòu
a saudação

-
贺卡
hèkǎ
o cartão

-
耳机
ěrjī
os fones de ouvido

-
图标
túbiāo
o ícone

-
信息
xìnxī
a informação

-
互联网
hùliánwǎng
a internet

-
采访
cǎifǎng
a entrevista

-
键盘
jiànpán
o teclado

-
字母
zìmǔ
a letra

-

xìn
a carta

-
杂志
zázhì
a revista

-
媒介
méijiè
o meio

-
麦克风
màikèfēng
o microfone

-
手机
shǒujī
o telefone celular

-
调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
o modem

-
显示器
xiǎnshìqì
o monitor

-
鼠标垫
shǔbiāo diàn
o mouse pad

-
新闻
xīnwén
a notícia / o noticiário

-
报纸
bàozhǐ
o jornal

-
噪音
zàoyīn
o ruído

-
笔记
bǐjì
a nota

-
卡片
kǎpiàn
o bilhete

-
公用电话
gōngyòng diànhuà
o telefone público

-
照片
zhàopiàn
a foto

-
相册
xiàngcè
o álbum de fotos

-
风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
o cartão-postal

-
邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
a caixa postal

-
收音机
shōuyīnjī
o rádio

-
接收器
jiēshōu qì
o receptor

-
遥控器
yáokòng qì
o controlo remoto

-
卫星
wèixīng
o satélite

-
屏幕
píngmù
a tela

-
牌子
páizi
o sinal

-
签名
qiānmíng
a assinatura

-
智能手机
zhìnéng shǒujī
o smartphone

-
扬声器
yángshēngqì
o alto-falante

-
邮票
yóupiào
o selo

-
信纸
xìnzhǐ
o fixo / o imóvel

-
电话
diànhuà
o telefonema

-
电话交谈
diànhuàjiāotán
a conversa telefônica

-
电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
a câmera de televisão

-
文本
wénběn
o texto

-
电视
diànshì
a tv

-
录像带
lùxiàngdài
a vídeo cassete

-
对讲机
duìjiǎngjī
o walkie-talkie

-
网页
wǎngyè
a página web

-


a palavra