Cidade     
城市

-
机场
jīchǎng
o aeroporto

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
o prédio de apartamentos

-
长椅
cháng yǐ
o banco

-
大城市
dà chéngshì
a cidade grande

-
自行车道
zìxíngchē dào
a ciclovia

-
船港
chuán gǎng
o porto

-
首都
shǒudū
a capital

-
钟琴
zhōng qín
o carrilhão

-
墓地
mùdì
o cemitério

-
电影院
diànyǐngyuàn
o cinema

-
城市
chéngshì
a cidade

-
城市地图
chéngshì dìtú
o mapa da cidade

-
犯罪
fànzuì
o crime

-
游行
yóuxíng
a manifestação

-
博览会
bólǎnhuì
a feira

-
消防队
xiāofáng duì
a brigada de incêndio

-
喷泉
pēnquán
a fonte

-
垃圾
lè sè
o lixo

-
港口
gǎngkǒu
o porto

-
酒店
jiǔdiàn
o hotel

-
消防栓
xiāofáng shuān
o hidrante

-
标志
biāozhì
o marco

-
邮箱
yóuxiāng
a caixa de correio

-
邻里
línlǐ
o bairro

-
霓虹灯
níhóngdēng
a luz de néon

-
夜总会
yèzǒnghuì
a boate / a casa noturna

-
老城区
lǎo chéngqū
o centro histórico

-
歌剧
gējù
a ópera

-
公园
gōngyuán
o parque

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
o banco do parque

-
停车场
tíngchē chǎng
o estacionamento

-
电话亭
diànhuàtíng
a cabine de telefone

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
o código postal (BR: CEP)

-
监狱
jiānyù
a prisão

-
酒馆
jiǔguǎn
o bar / o pub

-
景点
jǐngdiǎn
os pontos turísticos

-
地平线
dìpíngxiàn
a linha do horizonte

-
路灯
lùdēng
a luz da rua

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
o posto de turismo

-


a torre

-
隧道
suìdào
o túnel

-
车辆
chēliàng
o veículo

-

cūn
a vila

-
水塔
shuǐtǎ
a torre de água