Abstraktné pojmy     
ศัพท์นามธรรม

-

ผี
pěe

strašidlo

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
administratíva

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
reklama

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
šípka

-
ห้าม
hâm
zákaz

-
อาชีพ
a-chêep
kariéra

-
ศูนย์
sǒon
centrum

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
voľba

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
spolupráca

-
สี
sěe
farba

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
kontakt

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
nebezpečenstvo

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
vyznanie lásky

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
chátranie

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
definícia

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
rozdiel

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
prekážka

-
ทิศทาง
tít′-tang
smer

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
objav

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
neporiadok

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
diaľka

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
vzdialenosť

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
rozmanitosť

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
snaha

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
prieskum

-
การล้ม
gan-lóm′
pád

-
กำลัง
gam′-lang′
sila

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
vôňa

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
sloboda

-
ผี
pěe
strašidlo

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
polovica

-
ความสูง
kwam-sǒong
výška

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
pomoc

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
úkryt

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
vlasť

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
čistota

-
ความคิด
kwam-kít′
myšlienka

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
ilúzia

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
predstavivosť

-
ปัญญา
bhan′-ya
inteligencia

-
การเชิญ
gan-cher̶n
pozvánka

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
spravodlivosť

-
แสง
sæ̌ng
svetlo

-
การมอง
gan-mawng
pohľad

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
strata

-
การขยาย
ga-rók′-yai
zväčšenie

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
chyba

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
vražda

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
národ

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
novinka

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
možnosť

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
trpezlivosť

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
plánovanie

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
problém

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
ochrana

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
odraz

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
republika

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
riziko

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
bezpečnosť

-
ความลับ
kwam-láp′
tajomstvo

-
เพศ
pâyt
pohlavie

-
เงา
ngao′
tieň

-
ขนาด
kà′-nàt
veľkosť

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
solidarita

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
úspech

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
podpora

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
tradícia

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
hmotnosť