Животна средина     
สิ่งแวดล้อม

-

กอง
gawng

гомила

-
เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
пољопривреда

-
มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
загађивање ваздуха

-
จอมปลวก
jawm-bhlùak
мравињак

-
คลอง
klawng
канал

-
ชายฝั่ง
chai-fàng′
обала

-
ทวีป
tá′-wêep
континент

-
ลำห้วย
lam′-hûay′
поток

-
เขื่อน
kèuan
брана

-
ทะเลทราย
tá′-lay-sai
пустиња

-
เนินทราย
ner̶n-sai
дина

-
ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
поље

-
ป่าไม้
bhà-mái
шума

-
ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
глечер

-
พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
крајолик

-
เกาะ
gàw′
острво

-
ป่าทึบ
bhà-téup′
џунгла

-
ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
пејсаж

-
เทือกเขา
têuak-kǎo′
планине

-
อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
природни парк

-
ยอดเขา
yâwt-kǎo′
врх

-
กอง
gawng
гомила

-
การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
протестни марш

-
การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
рециклажа

-
ทะเล
tá′-lay
море

-
ควัน
kwan′
дим

-
ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
виноград

-
ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
вулкан

-
ขยะ
kà′-yà′
отпад

-
ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
ниво воде