பெரிய விலங்குகள்     
‫الحيوانات الكبيرة‬

-

‫الكاشيما‬
elkaashiimaa

கிளைமான்கள்

-

‫البابون‬
elbaaboon

பெருங்குரங்கு

-

‫الجمل‬
eljamal

ஒட்டகம்

-

‫الفهد‬
elfahed

சிறுத்தைப்புலி

-

‫التنين‬
ettenniin

டிராகன்

-

‫الزرافة‬
ezzaraafa

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

‫الغوريلا‬
elghorellaa

மனிதக்குரங்கு

-

‫الكنغر‬
elkanghar

கங்காரு

-

‫النمر‬
ennamer

சிறுத்தை

-

‫الأسد‬
elased

சிங்கம்

-

‫الوشق‬
elwashak

லின்க்ஸ்

-

‫الوحش‬
elwahesh

அசாதாரன மிருகம்

-

‫النعامة‬
ennaeaama

தீக்கோழி

-

‫الدب القطبي‬
edob elkotbii

துருவக் கரடி

-

‫وحيد القرن‬
wahiid elkaren

காண்டாமிருகம்

-

‫الأيل‬
el'ayl

ஆண் கலைமான்

-

‫الحصان البري‬
elhissaan elbarrii

காட்டு குதிரை

-
‫التمساح‬
ettemsaah
முதலை

-
‫الكاشيما‬
elkaashiimaa
கிளைமான்கள்

-
‫البابون‬
elbaaboon
பெருங்குரங்கு

-
‫الدب‬
edob
கரடி

-
‫الجاموسة‬
eljaamoosa
எருமை

-
‫الجمل‬
eljamal
ஒட்டகம்

-
‫الفهد‬
elfahed
சிறுத்தைப்புலி

-
‫البقرة‬
elbakara
மாடு

-
‫التمساح‬
ettemsaah
முதலை

-
‫الديناصور‬
eddiinaasoor
டைனோசர்

-
‫الحمار‬
elhimaar
கழுதை

-
‫التنين‬
ettenniin
டிராகன்

-
‫الفيل‬
elfiil
யானை

-
‫الزرافة‬
ezzaraafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
‫الغوريلا‬
elghorellaa
மனிதக்குரங்கு

-
‫فرس النهر‬
faras ennaher
நீர்யானை

-
‫الحصان‬
elhissaan
குதிரை

-
‫الكنغر‬
elkanghar
கங்காரு

-
‫النمر‬
ennamer
சிறுத்தை

-
‫الأسد‬
elased
சிங்கம்

-
‫اللاما‬
elaamaa
லாமா

-
‫الوشق‬
elwashak
லின்க்ஸ்

-
‫الوحش‬
elwahesh
அசாதாரன மிருகம்

-
‫حيوان الموظ‬
hayawaan elmoodh
கடமான்

-
‫النعامة‬
ennaeaama
தீக்கோழி

-
‫الباندا‬
elbandaa
பாண்டா

-
‫الخنزير‬
elkhenziir
பன்றி

-
‫الدب القطبي‬
edob elkotbii
துருவக் கரடி

-
‫البومة‬
elbooma
பூமா

-
‫وحيد القرن‬
wahiid elkaren
காண்டாமிருகம்

-
‫الأيل‬
el'ayl
ஆண் கலைமான்

-
‫النمر‬
ennamer
புலி

-
‫فيل البحر‬
fiil elbaher
கடற்பசு

-
‫الحصان البري‬
elhissaan elbarrii
காட்டு குதிரை

-
‫الحمار الوحشي‬
elhimaar elwahshii
வரிக்குதிரை