சிப்பக்கட்டணம்     
Emballage

-

aluminiumsfolien

அலுமினிய மென்தகடு

-

cylinderen

பீப்பாய்

-

kurven

கூடை

-

flasken

புட்டி

-

æsken

பெட்டி

-

cholokadeæsken

சாக்லெட் பெட்டி

-

pappet

அட்டை

-

indholdet

உள்ளடக்கம்

-

kassen

சட்டப்பெட்டி

-

knuden

முடிச்சு

-

metalkassen

உலோகப் பெட்டி

-

olietromlen

எண்ணெய் டிரம்

-

emballagen

சிப்பக்கட்டணம்

-

papiret

காகிதம்

-

papirposen

காகிதப் பை

-

plasten

நெகிழி

-

konservesdåsen

கேன்

-

tasken

தோள் பை

-

vintønden

மது பீப்பாய்

-

vinflasken

மது பாட்டில்

-

trækassen

மரப் பெட்டி

-
aluminiumsfolien
அலுமினிய மென்தகடு

-
cylinderen
பீப்பாய்

-
kurven
கூடை

-
flasken
புட்டி

-
æsken
பெட்டி

-
cholokadeæsken
சாக்லெட் பெட்டி

-
pappet
அட்டை

-
indholdet
உள்ளடக்கம்

-
kassen
சட்டப்பெட்டி

-
konvolutten
உறை

-
knuden
முடிச்சு

-
metalkassen
உலோகப் பெட்டி

-
olietromlen
எண்ணெய் டிரம்

-
emballagen
சிப்பக்கட்டணம்

-
papiret
காகிதம்

-
papirposen
காகிதப் பை

-
plasten
நெகிழி

-
konservesdåsen
கேன்

-
tasken
தோள் பை

-
vintønden
மது பீப்பாய்

-
vinflasken
மது பாட்டில்

-
trækassen
மரப் பெட்டி