கட்டிடக்கலை     
Arkitektur

-

arkitekturen

கட்டிடக்கலை

-

arenaen

அரங்கம்

-

laden

தானிய களஞ்சியம்

-

barokken

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

byggeklodsen

தொகுதி

-

murstenshuset

செங்கல் வீடு

-

broen

பாலம்

-

bygningen

கட்டடம்

-

slottet

அரண்மனை

-

domkirken

தேவாலயம்

-

søjlen

பத்தி

-

byggepladsen

கட்டுமானத் தளம்

-

kuplen

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

facaden

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

fodbold stadionet

கால்பந்து மைதானம்

-

fortet

கோட்டை

-

gavlen

கேபிள்

-

porten

வாயிற் கதவு

-

bindingsværkshuset

அரைமர வீடு

-

fyret

கலங்கரை விளக்கம்

-

monumentet

நினைவுச் சின்னம்

-

moskeen

மசூதி

-

obelisken

சதுரத் தூபி

-

kontorbygningen

அலுவலக கட்டிடம்

-

taget

கூரை

-

ruinen

சிதைவு

-

stilladset

சாரம்

-

skyskraberen

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

hængebroen

தொங்கு பாலம்

-

flisen

தரை ஓடு

-
arkitekturen
கட்டிடக்கலை

-
arenaen
அரங்கம்

-
laden
தானிய களஞ்சியம்

-
barokken
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
byggeklodsen
தொகுதி

-
murstenshuset
செங்கல் வீடு

-
broen
பாலம்

-
bygningen
கட்டடம்

-
slottet
அரண்மனை

-
domkirken
தேவாலயம்

-
søjlen
பத்தி

-
byggepladsen
கட்டுமானத் தளம்

-
kuplen
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
facaden
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
fodbold stadionet
கால்பந்து மைதானம்

-
fortet
கோட்டை

-
gavlen
கேபிள்

-
porten
வாயிற் கதவு

-
bindingsværkshuset
அரைமர வீடு

-
fyret
கலங்கரை விளக்கம்

-
monumentet
நினைவுச் சின்னம்

-
moskeen
மசூதி

-
obelisken
சதுரத் தூபி

-
kontorbygningen
அலுவலக கட்டிடம்

-
taget
கூரை

-
ruinen
சிதைவு

-
stilladset
சாரம்

-
skyskraberen
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
hængebroen
தொங்கு பாலம்

-
flisen
தரை ஓடு