சிறிய விலங்குகள்     
Små dyr

-

myren +

எறும்பு

-

billen +

வண்டு

-

fuglen +

பறவை

-

fugleburet +

பறவைக்கூண்டு

-

fuglehuset +

பறவை வீடு

-

humlebien +

வண்டு

-

sommerfuglen +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

kålormen +

கம்பளிப்பூச்சி

-

tusindbenet +

பூரான்

-

krabben +

நண்டு

-

fluen +

-

frøen +

தவளை

-

guldfisken +

தங்கமீன்

-

græshoppen +

வெட்டுக்கிளி

-

marsvinet +

வாலில்லாத பன்றி

-

hamsteren +

ஹாம்ஸ்டர்

-

vildsvinet +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibrien +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

leguanen +

உடும்பு

-

insektet +

பூச்சி

-

vandmanden +

ஜெல்லிமீன்

-

killingen +

பூனைக் குட்டி

-

mariehønen +

பொன்வண்டு

-

firbenet +

பல்லி

-

lusen +

பேன்

-

murmeldyret +

மர்மொட்

-

myggen +

கொசு

-

musen +

சுண்டெலி

-

østersen +

முத்துச் சிப்பி

-

scorpionen +

தேள்

-

søhesten +

கடல் குதிரை

-

muslingeskallen +

சிப்பி

-

rejen +

இறால்

-

edderkoppen +

சிலந்தி பூச்சி

-

spindelvævet +

சிலந்தி வலை

-

søstjernen +

நட்சத்திர மீன்

-

hvepsen +

குளவி

-
myren
எறும்பு

-
billen
வண்டு

-
fuglen
பறவை

-
fugleburet
பறவைக்கூண்டு

-
fuglehuset
பறவை வீடு

-
humlebien
வண்டு

-
sommerfuglen
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
kålormen
கம்பளிப்பூச்சி

-
tusindbenet
பூரான்

-
krabben
நண்டு

-
fluen


-
frøen
தவளை

-
guldfisken
தங்கமீன்

-
græshoppen
வெட்டுக்கிளி

-
marsvinet
வாலில்லாத பன்றி

-
hamsteren
ஹாம்ஸ்டர்

-
vildsvinet
முள்ளம்பன்றி

-
kolibrien
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
leguanen
உடும்பு

-
insektet
பூச்சி

-
vandmanden
ஜெல்லிமீன்

-
killingen
பூனைக் குட்டி

-
mariehønen
பொன்வண்டு

-
firbenet
பல்லி

-
lusen
பேன்

-
murmeldyret
மர்மொட்

-
myggen
கொசு

-
musen
சுண்டெலி

-
østersen
முத்துச் சிப்பி

-
scorpionen
தேள்

-
søhesten
கடல் குதிரை

-
muslingeskallen
சிப்பி

-
rejen
இறால்

-
edderkoppen
சிலந்தி பூச்சி

-
spindelvævet
சிலந்தி வலை

-
søstjernen
நட்சத்திர மீன்

-
hvepsen
குளவி