சிறிய விலங்குகள்     
Små dyr

-

myren

எறும்பு

-

billen

வண்டு

-

fuglen

பறவை

-

fugleburet

பறவைக்கூண்டு

-

fuglehuset

பறவை வீடு

-

humlebien

வண்டு

-

sommerfuglen

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

kålormen

கம்பளிப்பூச்சி

-

tusindbenet

பூரான்

-

krabben

நண்டு

-

frøen

தவளை

-

guldfisken

தங்கமீன்

-

græshoppen

வெட்டுக்கிளி

-

marsvinet

வாலில்லாத பன்றி

-

hamsteren

ஹாம்ஸ்டர்

-

vildsvinet

முள்ளம்பன்றி

-

kolibrien

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

leguanen

உடும்பு

-

insektet

பூச்சி

-

vandmanden

ஜெல்லிமீன்

-

killingen

பூனைக் குட்டி

-

mariehønen

பொன்வண்டு

-

firbenet

பல்லி

-

lusen

பேன்

-

murmeldyret

மர்மொட்

-

myggen

கொசு

-

musen

சுண்டெலி

-

østersen

முத்துச் சிப்பி

-

scorpionen

தேள்

-

søhesten

கடல் குதிரை

-

muslingeskallen

சிப்பி

-

rejen

இறால்

-

edderkoppen

சிலந்தி பூச்சி

-

spindelvævet

சிலந்தி வலை

-

søstjernen

நட்சத்திர மீன்

-

hvepsen

குளவி

-
myren
எறும்பு

-
billen
வண்டு

-
fuglen
பறவை

-
fugleburet
பறவைக்கூண்டு

-
fuglehuset
பறவை வீடு

-
humlebien
வண்டு

-
sommerfuglen
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
kålormen
கம்பளிப்பூச்சி

-
tusindbenet
பூரான்

-
krabben
நண்டு

-
fluen


-
frøen
தவளை

-
guldfisken
தங்கமீன்

-
græshoppen
வெட்டுக்கிளி

-
marsvinet
வாலில்லாத பன்றி

-
hamsteren
ஹாம்ஸ்டர்

-
vildsvinet
முள்ளம்பன்றி

-
kolibrien
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
leguanen
உடும்பு

-
insektet
பூச்சி

-
vandmanden
ஜெல்லிமீன்

-
killingen
பூனைக் குட்டி

-
mariehønen
பொன்வண்டு

-
firbenet
பல்லி

-
lusen
பேன்

-
murmeldyret
மர்மொட்

-
myggen
கொசு

-
musen
சுண்டெலி

-
østersen
முத்துச் சிப்பி

-
scorpionen
தேள்

-
søhesten
கடல் குதிரை

-
muslingeskallen
சிப்பி

-
rejen
இறால்

-
edderkoppen
சிலந்தி பூச்சி

-
spindelvævet
சிலந்தி வலை

-
søstjernen
நட்சத்திர மீன்

-
hvepsen
குளவி