பெரிய விலங்குகள்     
Große Tiere

-

der Alligator, en +

முதலை

-

das Geweih, e +

கிளைமான்கள்

-

der Pavian, e +

பெருங்குரங்கு

-

der Bär, en +

கரடி

-

der Büffel, - +

எருமை

-

das Kamel, e +

ஒட்டகம்

-

der Gepard, e +

சிறுத்தைப்புலி

-

die Kuh, "e +

மாடு

-

das Krokodil, e +

முதலை

-

der Dinosaurier, e +

டைனோசர்

-

der Esel, - +

கழுதை

-

der Drachen, - +

டிராகன்

-

der Elefant, en +

யானை

-

die Giraffe, n +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

der Gorilla, s +

மனிதக்குரங்கு

-

das Nilpferd, e +

நீர்யானை

-

das Pferd, e +

குதிரை

-

das Känguru, s +

கங்காரு

-

der Leopard, en +

சிறுத்தை

-

der Löwe, n +

சிங்கம்

-

das Lama, s +

லாமா

-

der Luchs, e +

லின்க்ஸ்

-

das Monster, - +

அசாதாரன மிருகம்

-

der Elch, e +

கடமான்

-

der Strauß, e +

தீக்கோழி

-

der Pandabär, en +

பாண்டா

-

das Schwein, e +

பன்றி

-

der Eisbär, en +

துருவக் கரடி

-

der Puma, s +

பூமா

-

das Nashorn, "er +

காண்டாமிருகம்

-

der Hirsch, e +

ஆண் கலைமான்

-

der Tiger, - +

புலி

-

das Walross, s +

கடற்பசு

-

das Wildpferd, e +

காட்டு குதிரை

-

das Zebra, s +

வரிக்குதிரை

-
der Alligator, en
முதலை

-
das Geweih, e
கிளைமான்கள்

-
der Pavian, e
பெருங்குரங்கு

-
der Bär, en
கரடி

-
der Büffel, -
எருமை

-
das Kamel, e
ஒட்டகம்

-
der Gepard, e
சிறுத்தைப்புலி

-
die Kuh, "e
மாடு

-
das Krokodil, e
முதலை

-
der Dinosaurier, e
டைனோசர்

-
der Esel, -
கழுதை

-
der Drachen, -
டிராகன்

-
der Elefant, en
யானை

-
die Giraffe, n
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
der Gorilla, s
மனிதக்குரங்கு

-
das Nilpferd, e
நீர்யானை

-
das Pferd, e
குதிரை

-
das Känguru, s
கங்காரு

-
der Leopard, en
சிறுத்தை

-
der Löwe, n
சிங்கம்

-
das Lama, s
லாமா

-
der Luchs, e
லின்க்ஸ்

-
das Monster, -
அசாதாரன மிருகம்

-
der Elch, e
கடமான்

-
der Strauß, e
தீக்கோழி

-
der Pandabär, en
பாண்டா

-
das Schwein, e
பன்றி

-
der Eisbär, en
துருவக் கரடி

-
der Puma, s
பூமா

-
das Nashorn, "er
காண்டாமிருகம்

-
der Hirsch, e
ஆண் கலைமான்

-
der Tiger, -
புலி

-
das Walross, s
கடற்பசு

-
das Wildpferd, e
காட்டு குதிரை

-
das Zebra, s
வரிக்குதிரை