கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstract terms

-

administration

நிர்வாகம்

-

advertising

விளம்பர பிரசாரம்

-

arrow

அம்பு

-

ban

தடை

-

career

பணித்துறை

-

center

மையம்

-

choice

தேர்ந்தெடுப்பு

-

collaboration

உடனுழைப்பு

-

color

நிறம்

-

contact

தொடர்பு

-

danger

ஆபத்து

-

declaration of love

காதல் அறிவிப்பு

-

decline

சரிவு

-

definition

வரையறை

-

difference

வேறுபாடு

-

difficulty

கஷ்டம்

-

direction

திசை

-

discovery

கண்டுபிடித்தல்

-

disorder

கோளாறு

-

distance

தொலைவு

-

distance

தூரம்

-

diversity

பன்முகத்தன்மை

-

effort

முயற்சி

-

exploration

ஆய்வு

-

fall

வீழ்ச்சி

-

force

வலிமை

-

fragrance

வாசனை

-

freedom

சுதந்திரம்

-

ghost

பேய்

-

half

பாதி

-

height

உயரம்

-

help

உதவி

-

hiding place

மறைவிடம்

-

homeland

தாய்நாடு

-

hygiene

சுகாதாரம்

-

idea

யோசனை

-

illusion

மாயை

-

imagination

கற்பனைத்திறன்

-

intelligence

அறிவு

-

invitation

அழைப்பு

-

justice

நீதி

-

light

ஒளி

-

look

தோற்றம்

-

loss

இழப்பு

-

magnification

பெரிதாக்குதல்

-

mistake

தவறு

-

murder

கொலை

-

nation

தேசம்

-

novelty

புதுமை

-

option

விருப்பத்தேர்வு

-

patience

பொறுமை

-

planning

திட்டமிடல்

-

problem

பிரச்சினை

-

protection

பாதுகாப்பு

-

reflection

பிரதிபலிப்பு

-

republic

குடியரசு

-

risk

துணிந்து இறங்குதல்

-

safety

பாதுகாப்பு

-

secret

இரகசியம்

-

sex

செக்ஸ்/பாலினம்

-

shadow

நிழல்

-

size

அளவு

-

solidarity

ஒற்றுமை

-

success

வெற்றி

-

support

ஆதரவு

-

tradition

பாரம்பரியம்

-

weight

எடை

-
administration
நிர்வாகம்

-
advertising
விளம்பர பிரசாரம்

-
arrow
அம்பு

-
ban
தடை

-
career
பணித்துறை

-
center
மையம்

-
choice
தேர்ந்தெடுப்பு

-
collaboration
உடனுழைப்பு

-
color
நிறம்

-
contact
தொடர்பு

-
danger
ஆபத்து

-
declaration of love
காதல் அறிவிப்பு

-
decline
சரிவு

-
definition
வரையறை

-
difference
வேறுபாடு

-
difficulty
கஷ்டம்

-
direction
திசை

-
discovery
கண்டுபிடித்தல்

-
disorder
கோளாறு

-
distance
தொலைவு

-
distance
தூரம்

-
diversity
பன்முகத்தன்மை

-
effort
முயற்சி

-
exploration
ஆய்வு

-
fall
வீழ்ச்சி

-
force
வலிமை

-
fragrance
வாசனை

-
freedom
சுதந்திரம்

-
ghost
பேய்

-
half
பாதி

-
height
உயரம்

-
help
உதவி

-
hiding place
மறைவிடம்

-
homeland
தாய்நாடு

-
hygiene
சுகாதாரம்

-
idea
யோசனை

-
illusion
மாயை

-
imagination
கற்பனைத்திறன்

-
intelligence
அறிவு

-
invitation
அழைப்பு

-
justice
நீதி

-
light
ஒளி

-
look
தோற்றம்

-
loss
இழப்பு

-
magnification
பெரிதாக்குதல்

-
mistake
தவறு

-
murder
கொலை

-
nation
தேசம்

-
novelty
புதுமை

-
option
விருப்பத்தேர்வு

-
patience
பொறுமை

-
planning
திட்டமிடல்

-
problem
பிரச்சினை

-
protection
பாதுகாப்பு

-
reflection
பிரதிபலிப்பு

-
republic
குடியரசு

-
risk
துணிந்து இறங்குதல்

-
safety
பாதுகாப்பு

-
secret
இரகசியம்

-
sex
செக்ஸ்/பாலினம்

-
shadow
நிழல்

-
size
அளவு

-
solidarity
ஒற்றுமை

-
success
வெற்றி

-
support
ஆதரவு

-
tradition
பாரம்பரியம்

-
weight
எடை