மூலப்பொருட்கள்     
Materials

-

brass

பித்தளை

-

cement

சிமென்ட்

-

ceramic

பீங்கான்

-

cloth

கைத்துணி

-

cloth

துணி

-

cotton

பருத்தி

-

crystal

படிகம்

-

dirt

அழுக்கு

-

glue

பசை

-

leather

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metal

உலோகம்

-

oil

எண்ணெய்

-

powder

பொடி

-

salt

உப்பு

-

sand

மணல்

-

scrap

வீணான பொருள்கள்

-

silver

வெள்ளி

-

stone

கல்

-

straw

வைக்கோல்

-

wood

மரம்

-

wool

கம்பளி

-
brass
பித்தளை

-
cement
சிமென்ட்

-
ceramic
பீங்கான்

-
cloth
கைத்துணி

-
cloth
துணி

-
cotton
பருத்தி

-
crystal
படிகம்

-
dirt
அழுக்கு

-
glue
பசை

-
leather
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metal
உலோகம்

-
oil
எண்ணெய்

-
powder
பொடி

-
salt
உப்பு

-
sand
மணல்

-
scrap
வீணான பொருள்கள்

-
silver
வெள்ளி

-
stone
கல்

-
straw
வைக்கோல்

-
wood
மரம்

-
wool
கம்பளி