வானிலை     
Weather

-

barometer

காற்றழுத்தமானி

-

cloud

மேகம்

-

cold

குளிர்ச்சி

-

crescent

பிறைச் சந்திரன்

-

darkness

இருள்

-

drought

வறட்சி

-

earth

புவி

-

fog

மூடுபனி

-

frost

பனி

-

glaze

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

heat

வெப்பம்

-

hurricane

புயல்

-

icicle

உறை நீர் மணி

-

lightning

மின்னல்

-

meteor

எரி நட்சத்திரம்

-

moon

சந்திரன்

-

rainbow

வானவில்

-

raindrop

மழைத்துளி

-

snow

பனி

-

snowflake

பனிச்செதில்

-

snowman

பனி மனிதன்

-

star

நட்சத்திரம்

-

storm

புயல்

-

storm surge

புயல் எழுச்சி

-

sun

சூரியன்

-

sunbeam

சூரியக் கதிர்கள்

-

sunset

சூரிய அஸ்தமனம்

-

thermometer

வெப்பமானி

-

thunderstorm

இடியுடன் கூடிய மழை

-

twilight

அந்தி கருக்கல்

-

weather

வானிலை

-

wet conditions

ஈரமான நிலை

-

wind

வீசும் காற்று

-
barometer
காற்றழுத்தமானி

-
cloud
மேகம்

-
cold
குளிர்ச்சி

-
crescent
பிறைச் சந்திரன்

-
darkness
இருள்

-
drought
வறட்சி

-
earth
புவி

-
fog
மூடுபனி

-
frost
பனி

-
glaze
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
heat
வெப்பம்

-
hurricane
புயல்

-
icicle
உறை நீர் மணி

-
lightning
மின்னல்

-
meteor
எரி நட்சத்திரம்

-
moon
சந்திரன்

-
rainbow
வானவில்

-
raindrop
மழைத்துளி

-
snow
பனி

-
snowflake
பனிச்செதில்

-
snowman
பனி மனிதன்

-
star
நட்சத்திரம்

-
storm
புயல்

-
storm surge
புயல் எழுச்சி

-
sun
சூரியன்

-
sunbeam
சூரியக் கதிர்கள்

-
sunset
சூரிய அஸ்தமனம்

-
thermometer
வெப்பமானி

-
thunderstorm
இடியுடன் கூடிய மழை

-
twilight
அந்தி கருக்கல்

-
weather
வானிலை

-
wet conditions
ஈரமான நிலை

-
wind
வீசும் காற்று